Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Frut Blong Tabu Spirit

Frut Blong Tabu Spirit

?Frut blong tabu spirit i minim wanem? ?From wanem yumi mas gat tingting daon blong kasem tabu spirit?

Ga 5:​22, 23; Jem 4:6

  • Ol stori long Baebol:

    • Sam 143:​1, 4-11—Taem King Deved i harem nogud tumas, hem i tingting dip long ol wok blong Jehova mo i prea blong kasem tabu spirit

    • Lu 11:​9-13—Jisas i yusum wan pijatok blong soemaot se Jehova i glad nomo blong givim tabu spirit long olgeta we oli askem long hem