Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fren Wetem Wol

Fren Wetem Wol

?Hu i stap kontrolem ol man long wol tede?

Ef 2:2; 1Jo 5:19

  • Ol stori long Baebol:

    • Lu 4:​5-8—Setan i talem se bambae i givim olgeta kingdom blong wol ya long Jisas, mo Jisas i save se Setan i gat raet blong mekem samting ya

Sipos yu fren wetem wol, ?olsem wanem hemia bambae i afektem frensip blong yu wetem Jehova?

Jem 4:4; 1Jo 2:​15, 16

Yu save luk Jem 1:27

Taem yu kasem save tingting we Jehova i gat long ol man blong wol, ?olsem wanem hemia i givhan long yu taem yu stap jusum ol fren?

Yu luk “Fren

?From wanem yumi mas blokem tingting we wol i gat long saed blong mane mo ol sas samting?

?From wanem yumi mas blokem tingting we wol i gat long saed blong ol doti fasin blong seks?

?From wanem ol Kristin oli no mas leftemap wan man, woman o oganaesesen?

Mt 4:10; Ro 1:25; 1Ko 10:14

  • Ol stori long Baebol:

    • Wok 12:​21-23—Jehova i kilim i ded King Herod Agripa 1 from we hem i letem ol man oli wosipim hem

    • Re 22:​8, 9—Wan strongfala enjel i no wantem se aposol Jon i bodaon long hem, mo i se man i mas wosipim Jehova nomo

?From wanem ol Kristin oli no mas joen long politik o leftemap wan kantri i bitim ol narafala kantri?

?From wanem ol Kristin oli no mas joen wetem ol narafala relijen blong wosip tugeta?

Yu luk “Giaman Wosip

?From wanem ol Kristin oli no mas hafhaf taem oli folem ol loa blong Jehova?

?From wanem ol man oli stap spolem mo no laekem ol disaepol blong Kraes?

?From wanem i no waes blong laekem tumas ol samting blong wol?

?Ol Kristin oli save mekem wanem blong soemaot lav mo kaen fasin long olgeta we oli no wosipim Jehova?

?From wanem ol Kristin oli mas obei long ol loa blong gavman mo respektem ol haeman?

Mt 22:21; Ro 13:​1-7

  • Ol stori long Baebol: