Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fraet

Fraet

Du 20:8; Ja 7:3; Pro 29:25

 • Ol stori long Baebol:

  • Eks 32:​1-4, 21-24—From we Eron i fraet long ol man, hem i letem oli pulum hem blong wokem wan smol buluk long gol

  • Mk 14:​50, 66-72—From we ol aposol oli fraet tumas long ol man, oli ronwe long Jisas, mo biaen Pita i talem se hem i no save Jisas

 • Ol vas blong leftemap tingting:

 • Ol stori blong leftemap tingting:

  • 2Kr 20:​1-17, 22-24—King Jehosafat mo ol man blong God oli fraet long wan bigfala grup blong ol ami we oli kam agensem olgeta, be Jehova i leftemap tingting blong olgeta mo i sevem olgeta

  • Lu 12:​4-12—Jisas i talem long ol disaepol se oli no nid blong fraet long man, o wari se bambae oli talem wanem taem oli stanap long fored blong ol haeman, from we Jehova bambae i halpem olgeta