Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fogif

Fogif

?Olsem wanem yumi save se Jehova i glad nomo blong fogif?

Sam 86:5; Da 9:9; Mae 7:18

Yu save luk 2Pi 3:9

 • Ol stori long Baebol:

  • Sam 78:​40, 41; 106:​36-46—Nating se ol man Isrel oli mekem Jehova i harem nogud plante taem, be hem i fogivim olgeta bakegen mo bakegen

  • Lu 15:​11-32—Jisas i yusum wan pijatok blong tokbaot fasin blong Jehova blong fogif, se i olsem wan papa we i fogivim boe blong hem taem i tanem tingting

?Jehova i yusum wanem rod blong fogivim ol sin blong yumi?

Jon 1:29; Ef 1:7; 1Jo 2:​1, 2

 • Ol stori long Baebol:

  • Hib 9:​22-28—Aposol Pol i eksplenem se Jehova i save fogivim ol sin blong yumi tru long blad blong Kraes

  • Re 7:​9, 10, 14, 15—Long wan vison, aposol Jon i luk “wan bigfala hip blong ol man” we oli klin long fored blong God from oli bilif long sakrefaes blong Kraes

Sipos yumi wantem se Jehova i fogivim yumi, ?yumi mas mekem wanem taem narafala i sin agens long yumi?

Mt 6:​14, 15; Mk 11:25; Lu 17:​3, 4; Jem 2:13

 • Ol stori long Baebol:

  • Job 42:​7-10—Bifo we Jehova i hilim Job mo i blesem hem, Hem i askem Job blong i prea from ol trifala giaman fren blong hem

  • Mt 18:​21-35—Jisas i yusum wan gudfala pijatok blong soemaot se yumi mas fogivim narafala sipos yumi wantem se Jehova i fogivim yumi

?From wanem yumi mas talemaot ol sin blong yumi mo tanem tingting?

Wok 3:19; 26:20; 1Jo 1:​8-10

 • Ol stori long Baebol:

  • Sam 32:​1-5; 51:​1, 2, 16, 17—King Deved i harem nogud tumas from ol bigfala sin we hem i mekem, nao i tanem tingting blong hem

  • Jem 5:​14-16—Jemes i eksplenem se sipos yumi mekem wan bigfala sin, yumi mas go talemaot long ol elda

?Wanem ol jenis we yumi mas mekem sipos yumi wantem se Jehova i fogivim yumi?

Pro 28:13; Aes 55:7; Ef 4:28

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Ki 21:​27-29; 2Kr 18:​18-22, 33, 34; 19:​1, 2—Taem Jehova i talem se bambae hem i panisim King Ehab, Ehab i harem nogud be i no tanem tingting blong hem, taswe Jehova i no fogivim hem

  • 2Kr 33:​1-16—King Manase i mekem plante nogud samting, be Jehova i fogivim hem from we hem i tanem tingting blong hem. Manase i soemaot se hem i rili jenis taem hem i gohed blong tekemaot ol aedol mo sapotem tru wosip

Taem man i tanem tingting blong hem, ?from wanem yumi sua se Jehova bambae i fogivim hem fulwan?

Sam 103:​10-14; Aes 1:18; 38:17; Jer 31:34; Mae 7:19

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Sa 12:13; 24:1; 1Ki 9:​4, 5—Deved i mekem sam bigfala sin, be taem hem i tanem tingting, Jehova i fogivim hem mo biaen i talem se Deved i wan stret man

?Olsem wanem Jisas i folemgud fasin blong Jehova blong fogif?

Sam 86:5; Lu 23:​33, 34

 • Ol stori long Baebol:

  • Mt 26:​36, 40, 41—Sam long ol disaepol blong Jisas oli slip long taem we hem i nidim olgeta, be Jisas i kaen long olgeta from we hem i save se oli taed

  • Mt 26:​69-75; Lu 24:​33, 34; Wok 2:​37-41—Pita i talem tri taem se hem i no save Jisas, be hem i tanem tingting blong hem nao Jisas i fogivim hem. Afta we Jisas i laef bakegen, hem i go luk Pita mo biaen i askem hem blong mekem sam impoten wok long kongregesen

?Olsem wanem yumi save se fasin blong Jehova blong fogif i gat limit blong hem?

Mt 12:31; Hib 10:​26, 27; 1Jo 5:​16, 17

 • Ol stori long Baebol:

  • Mt 23:​29-33—Jisas i givim woning long ol skraeb mo ol Farisi se sipos oli no jenisim fasin blong olgeta, bambae oli kasem panis long Gehena, o lus blong olwe

  • Jon 17:12; Mk 14:21—Jisas i singaot Judas Iskariot se “man ya we i blong lus nomo” mo i talem se i moa gud sipos hem i no bon

?Wanem i save givhan long yumi blong fogivim narafala?