Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fasin Fri

Fasin Fri

?Hu nomo i fri blong mekem eni samting we hem i wantem?

Aes 40:​13, 15; Ro 9:​20, 21

Yu save luk Ro 11:​33-36

  • Ol stori long Baebol:

    • Da 4:​29-35—King Nebukadnesa i kasem save se Jehova nomo i King We i Hae Olgeta, mo i no gat wan man i save blokem hem blong mekem samting we hem i wantem

    • Aes 45:​6-12—From we Jehova i Krieta, hem i no nid blong eksplenem oltaem from wanem hem i mekem samting

Nating se Jehova i fri blong mekem eni samting, be ?wanem sam samting we hem i jus blong no mekem?

?From wanem yumi no fri blong mekem olgeta samting?

Nating se wan Kristin i fri blong mekem wan samting, be ?from wanem maet hem i jus blong no mekem?

?From wanem yumi save talem se ol man blong Jehova oli fri?

?From wanem olgeta we oli mekem wok blong Jehova oli glad?

Sam 40:8

  • Ol stori long Baebol:

    • Je 18:3; Hib 11:​8-10—From we Ebraham i gat hop blong fiuja, hemia i givhan long hem blong mekem blong Jehova

    • Hib 11:​24-26—From we Moses i mekem wok blong Jehova, hem i glad long laef blong hem, i harem se hem i kam friman, mo i gat hop blong fiuja

?Jehova i mekem se yumi fri long wanem?

?From wanem yumi mas yusum gud fasin fri we yumi gat?

?Olsem wanem lav i save givhan long wan Kristin blong yusum gud fasin fri we hem i gat?

?Olsem wanem mesej we yumi talemaot i mekem ol man oli kam fri?

?Baebol i talem se long fiuja bambae yumi kam fri long wanem?

?From wanem yumi save talem se olgeta we oli mekem eni samting we oli wantem oli kam slef?

?Olsem wanem yumi save se God i save mekem enikaen man i kam friman?