Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Elda; Ovasia

Elda; Ovasia

?Wanem ol mak we wan elda o ovasia i mas traehad blong kasem?

?Ol elda oli mas mekem wanem blong soemaot gudfala eksampol long kongregesen?

?Wanem ol mak we wan man blong givhan i mas traehad blong kasem?

?From wanem yumi save talem se tabu spirit nao i stap putumap ol ovasia?

Wok 20:28

 • Ol stori long Baebol:

  • Wok 13:​2-5; 14:23—Pol mo Banabas i putumap ol elda long ol defdefren kongregesen. Tede tu, ol eria elda oli stap putumap ol elda, taem oli prea from tabu spirit mo ridim ol vas we i tokbaot ol mak we wan elda i mas kasem

  • Tae 1:​1, 5—Taetas i kasem wok ya blong travel i go long ol defdefren kongregesen mo putumap ol elda

?Ol sipsip long kongregesen oli blong hu? ?Hem i yusum wanem blong pemaot olgeta?

?From wanem Baebol i talem se ol elda oli olsem ol minista o man blong wok blong narafala?

?From wanem ol elda o ovasia oli mas gohed blong gat tingting daon?

Fil 1:1; 2:​5-8; 1Te 2:​6-8; 1Pi 5:​1-3, 5, 6

 • Ol stori long Baebol:

  • Wok 20:​17, 31-38—Aposol Pol i mekem ol elda long Efesas oli tingbaot ol had wok we hem i bin mekem, nao oli soemaot se oli glad long lav mo kaen fasin blong hem

?Ol elda oli mas gat wanem tingting long ol daereksen we i kamaot long “gudfala slef we i waes”?

?Wanem beswan rod blong ol elda oli tijim ol narafala?

1Ti 4:12; 1Pi 5:​2, 3

 • Ol stori long Baebol:

  • Neh 5:​14-16—From we hed gavman ya Nehemaea i tinghae mo i respektem Jehova, taswe hem i no mekem i strong tumas long ol man, mo hem i no tekem ol samting we hem i gat raet blong kasem

  • Jon 13:​12-15—Jisas i soemaot gudfala eksampol long ol disaepol blong hem blong gat tingting daon

?Olsem wanem wan elda i save soemaot se hem i lavem wanwan man insaed long kongregesen?

?Ol elda oli save mekem wanem blong halpem olgeta we oli sik long saed blong spirit?

?Ol elda oli mas tingbaot wanem taem oli stap tij?

?From wanem ol elda oli mas wok had blong kipim kongregesen i stap klin?

?Ol elda oli gat wok blong trenem hu?

2Ti 2:​1, 2

 • Ol stori long Baebol:

  • Mt 10:​5-20—Jisas i trenem ol 12 aposol blong hem, bifo we hem i sanem olgeta oli go prij

  • Lu 10:​1-11—Jisas i givim instraksen long ol 70 disaepol blong hem, bifo we hem i sanem olgeta oli go prij

?Wanem i save givhan long ol elda blong mekem gud ol wok we oli gat?

1Pi 5:​1, 7

Yu save luk Pro 3:​5, 6

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Ki 3:​9-12—King Solomon i prea blong Jehova i givim waes mo save long hem, blong i jajem ol man long stret fasin

  • 2Kr 19:​4-7—King Jehosafat i putumap ol jaj long ol taon blong Juda, mo i rimaenem olgeta se Jehova bambae i stap wetem olgeta taem oli mekem impoten wok ya

?Olgeta long kongregesen oli mas mekem wanem long ol elda?

1Te 5:​12, 13; 1Ti 5:17; Hib 13:​7, 17

Yu save luk Ef 4:​8, 11, 12

 • Ol stori long Baebol:

  • Wok 20:37—Ol elda long Efesas oli soemaot se oli lavem aposol Pol

  • Wok 28:​14-16—Taem aposol Pol i stap go long Rom, ol brata blong taon ya oli travel samwe 65 kilometa blong kam mitim hem long Haos Maket Blong Apias, mo hemia i leftemap tingting blong hem bigwan