Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Doti Fasin Blong Seks

Doti Fasin Blong Seks

Doti fasin; adaltri; no sem blong mekem ol nogud fasin

Eks 20:​13-17; Mk 7:​21-23; 1Ko 6:​9, 10, 18; Ga 5:​19, 21; Ef 5:5; 1Pi 4:3

Yu save luk Le 20:10; Pro 6:32; Ro 13:13; Ef 4:​19; 5:3; 2Pi 2:​2, 7, 8, 18, 19

  • Ol stori long Baebol:

    • Je 39:​7-12—Waef blong Potifa i traem plante taem blong pulum Josef blong slip wetem hem, be oltaem Josef i blokem hem

    • 2Sa 12:​7-14—From we King Deved i mekem adaltri wetem Batseba, hemia i mekem se hem mo famle blong hem oli safa blong plante yia