Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ded

Ded

?Wanem ol eksampol long Baebol we oli soemaot se i stret nomo blong sore mo krae taem man i ded?

?Wanem i soemaot se Jehova i wantem tumas blong leftemap tingting blong olgeta we oli stap sore mo krae?

Taem yumi save wanem i hapen long man we i ded, ?olsem wanem hemia i leftemap tingting blong yumi?

Pri 9:​5, 10; 1Te 4:13

 • Ol stori long Baebol:

  • Lu 20:​37, 38—Jisas i eksplenem se yumi save trastem hop ya blong laef bakegen, from we taem man i ded, long tingting blong God i olsem we hem i laef nomo

  • Jon 11:​5, 6, 11-14—Taem Lasaros i ded, Jisas i talem se i olsem we hem i stap slip

  • Hib 2:​14, 15—Aposol Pol i eksplenem se yumi no nid blong fraet long ded

Long lukluk blong Jehova, ?from wanem wan man i sas moa long dei we hem i ded i bitim dei we hem i bon?

?Baebol i tokbaot ded se i olsem wanem? ?God bambae i mekem wanem long ded?

?From wanem yumi save trastem se ol dedman bambae oli laef bakegen?

Aes 26:19; Jon 5:​28, 29; Wok 24:15

 • Ol stori long Baebol:

  • Baebol i tokbaot eit stori blong ol man we oli laef bakegen long wol, mo tu i tokbaot Jisas we i laef bakegen mo i go long heven. Sipos wan we yu lavem i ded, ol stori ya oli save leftemap tingting blong yu mo givim hop long yu

   • 1Ki 17:​17-24—Profet Elaejah i mekem boe blong wan wido long Jarefat i laef bakegen

   • 2Ki 4:​32-37—Profet Elisa i mekem wan boe i laef bakegen long taon ya Sunem, mo i givim hem i gobak long papa mo mama blong hem

   • 2Ki 13:​20, 21—Wan man i laef bakegen taem dedbodi blong hem i tajem ol bun blong profet Elisa

   • Lu 7:​11-15—Long taon ya Naen, Jisas i mitim wan grup blong ol man we oli stap karem wan dedman, hemia boe blong wan wido, nao i mekem boe ya i laef bakegen

   • Lu 8:​41, 42, 49-56—Jisas i mekem smol gel blong Jaeras we i wan lida blong sinagog, i laef bakegen

   • Jon 11:​38-44—Jisas i mekem gudfala fren blong hem Lasaros i laef bakegen, nao hem i save joen bakegen wetem tufala sista blong hem, Mata mo Meri

   • Wok 9:​36-42—Aposol Pita i mekem Dokas, wan Kristin woman we i kaen mo i mekem plante gudfala wok, i laef bakegen

   • Wok 20:​7-12—Afta we yang man ya Yutikas i foldaon long wan windo i go kasem graon mo i ded, aposol Pol i mekem hem i laef bakegen

  • Jehova i mekem Jisas i laef bakegen long heven olsem wan spirit man we i no moa save ded samtaem, mo tru long hem olgeta promes blong fiuja bambae oli kamtru

  • Jisas i faswan blong laef bakegen mo go long heven olsem wan spirit man we i no save ded samtaem. Mo i gat 144,000 tabu Kristin tu we oli gat semfala hop ya

?Olsem wanem yumi save halpem olgeta we oli stap harem nogud from wan we oli lavem i ded?