Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Bos Long Tingting

Bos Long Tingting

?Olsem wanem Jehova i soemaot se hem i bos long tingting?

?Wetaem yumi nidim blong bos long tingting?

Pro 16:32; 25:28; 1Ko 9:​25, 27

Yu save luk 2Ti 2:​23-25; Tae 1:​7, 8

  • Ol stori long Baebol:

    • 2Sa 16:​5-14—King Deved i bos long tingting blong hem taem Simei i singaot trabol i kam long hem mo i no respektem hem

    • 1Pi 2:​21-23—Aposol Pita i tokbaot olsem wanem Jisas i soemaot nambawan eksampol blong bos long tingting taem ol narafala oli tok nogud long hem

?Wanem i save givhan long yumi blong bos long tingting blong yumi?

Lu 11:​9-13; Ga 5:​22, 23; Ef 4:​23, 24; Kol 4:2

  • Ol stori long Baebol:

    • Lu 11:​5-8—Parabol blong Jisas i soemaot se yumi mas gohed blong askem help long God bakegen mo bakegen