Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Bilif

Bilif

?Olsem wanem yumi save se Jehova i wantem tumas we yumi gat bilif?

Jon 3:​16, 18; Ga 3:​8, 9, 11; Ef 6:16; Hib 11:6

Yu save luk 2Ko 5:7

  • Ol stori long Baebol:

    • Hib 11:1–12:3—Aposol Pol i eksplenem se bilif i minim wanem mo i tokbaot eksampol blong plante man we oli gat bilif, stat long Ebel go kasem Jisas Kraes

    • Jem 2:​18-24—Jemes i yusum eksampol blong Ebraham blong soemaot se bilif blong yumi i mas joen wetem ol wok we yumi mekem

?Wanem i save halpem yumi blong mekem bilif blong yumi i kam strong moa?

Ro 10:​9, 10, 17; 1Ko 16:13; Jem 2:17

Yu save luk Hib 3:​12-14

  • Ol stori long Baebol:

    • 2Kr 20:​1-6, 12, 13, 20-23—Taem ol enemi oli kam blong faet agensem olgeta, King Jehosafat i talem long ol man blong God se oli mas gat bilif mo trastem Jehova mo ol profet blong hem

    • 1Ki 18:​41-46—Profet Elaejah i soemaot se hem i gat bilif, taem hem i gat longfala tingting blong wet long promes blong Jehova blong mekem se i gat ren bakegen