Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Bigman Long Kristin Fasin

Bigman Long Kristin Fasin

?From wanem evri Kristin oli mas traehad blong kam bigman long Kristin fasin?

Taem yumi stadi long Baebol, ?olsem wanem hemia i givhan long yumi blong kam bigman long Kristin fasin?

?Ol yangfala tu oli naf blong kam bigman long Kristin fasin?

Job 32:9; 1Ti 4:12

  • Ol stori long Baebol:

    • Da 1:​6-20—Nating se Daniel mo ol trifala fren blong hem oli yangfala, be oli soemaot se oli bigman taem oli holemstrong long Jehova

    • Wok 16:​1-5—Taem Timoti i gat samwe 20 yia nomo, ol brata long kongregesen oli trastem hem mo oli givim wan impoten wok long hem

Taem yumi joen wetem ol gudfala fren long kongregesen, ?olsem wanem hemia i save givhan long yumi?

?Wanem i soemaot se yumi bigman long Kristin fasin?

Sipos wan brata i bigman long Kristin fasin, ?from wanem i gud hem i rere blong mekem moa wok long kongregesen?

?Yumi nidim wanem blong prij mo tij long fasin we i soemaot se yumi bigman long Kristin fasin?

Lu 21:​14, 15; 1Ko 2:​6, 10-13

Yu save luk Lu 11:13

  • Ol stori long Baebol:

    • Mt 10:​19, 20—Jisas i promes long ol disaepol se tabu spirit bambae i givhan long olgeta, blong oli save wanem blong talem taem oli stanap long fored blong ol haeman