Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 47

Jehova i Givim Paoa Long Elaeja

Jehova i Givim Paoa Long Elaeja

Taem Jesebel i harem nius ya se ol profet blong Bal oli ded, hem i kros we i kros. Nao hem i sanem wan mesej long Elaeja se: ‘Tumora, bae yu yu ded olsem ol profet ya blong Bal.’ Elaeja i fraet we i fraet, nao i girap i ronwe i go long draeples. Hem i prea se: ‘Jehova, mi mi harem nogud tumas. Plis yu tekemaot laef blong mi.’ Hem i taed tumas, nao hem i slip long sado blong wan tri.

Wan enjel i kam wekemap Elaeja, i tok smosmol long hem se: ‘Yu girap, yu kakae.’ Elaeja i luk wan raon bred i stap long ol hot ston, mo wan botel wota. Hem i kakae mo i dring, nao hem i slip bakegen. Enjel i kam wekemap hem bakegen, i se: ‘Yu girap, yu kakae. Yu nidim paoa blong yu save go kasem en blong rod blong yu.’ Ale Elaeja i kakae bakegen. Nao hem i wokbaot 40 dei mo 40 naet, go kasem hil ya Horeb. Nao hem i go insaed long wan hol blong ston blong i slip. Be Jehova i toktok long hem se: ‘!Elaeja! ?Yu stap mekem wanem long ples ya?’ Elaeja i ansa se: ‘Ol man Isrel oli brekem promes we oli mekem wetem yu. Oli brekemdaon ol olta blong yu mo oli kilim olgeta profet blong yu oli ded. Mo naoia oli stap traem blong kilim mi tu mi ded.’

Jehova i talem long hem se: ‘Yu go stanap long hil ya.’ Nao wan bigfala win i blu i pas long hol blong ston. Afta, graon i seksek bigwan mo i gat wan bigfala faea i laet. Nao Elaeja i harem wan voes we i tok smosmol long hem. Hem i kavremap fes blong hem long kot blong hem, mo i stanap long maot blong hol ya. Nao Jehova i askem long hem from wanem hem i ronwe. Elaeja i talem se: ‘Mi wan nomo mi stap.’ Be Jehova i talem long hem se: ‘I no yu wan nomo. I gat 7,000 man long Isrel we oli stap wosipim mi yet. Yu go kafsaedem oel long hed blong Elisa blong putumap hem i tekem ples blong yu olsem wan profet.’ Wantaem nomo, Elaeja i mekem samting ya we Jehova i talem. ?Yu ting se Jehova bambae i givhan long yu tu, sipos yu mekem samting we hem i talem? Yes. Naoia, bambae yumi tokbaot wan moa samting we i hapen long draetaem.

“Yufala i no mas letem tingting blong yufala i trabol from eni samting, be yufala i mas askem olgeta samting we yufala i wantem long God. Yufala i mas prea long hem, yufala i mas krae i go long hem blong hem i givhan long yufala, mo yufala i mas talem tangkiu long hem.”—Filipae 4:6