Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 96

Jisas i Jusumaot Sol

Jisas i Jusumaot Sol

Sol i wan man Rom we i bon long taon ya Tasas. Hem i wan Farisi mo i save gud Loa blong ol man Jiu, be i no laekem nating ol Kristin. Hem i stap pulumaot ol Kristin man mo woman long ol haos blong olgeta, mo i sakem olgeta long kalabus. Mo tu, hem i stap long taem ya we ol man oli stonem disaepol Steven i ded.

Be Sol i wantem go long ol narafala ples tu blong holem ol Kristin. Ale, hem i askem long hae pris blong i sanem hem i go long taon ya Damaskes. Taem Sol i kam klosap long taon ya, wan bigfala laet i saen long hem, nao i foldaon long graon. Hem i harem wan voes i se: ‘Sol, ?from wanem yu stap mekem i nogud long mi?’ Sol i askem se: ‘?Hu ya?’ Voes ya i talem se: ‘Jisas ya. Yu go long Damaskes, nao bae yu harem wanem we yu mas mekem.’ Wantaem nomo, Sol i kam blaen, mo oli holem han blong hem, oli lidim hem i go long taon ya.

Long Damaskes, i gat wan Kristin we nem blong hem Ananaeas. Long wan vison, Jisas i talem long Ananaeas se: ‘Yu go long haos blong Judas long rod ya we nem blong hem Stret Rod, mo yu lukaot Sol.’ Ananaeas i talem se: ‘!Masta, mi harem nius blong man ya finis! !Hem i stap sakem ol disaepol oli go long kalabus!’ Be Jisas i se: ‘Yu girap yu go luk hem. Mi mi jusumaot Sol blong i talemaot gud nius long ol man long plante kantri.’

Ananaeas i faenem Sol, mo i talem long hem se: ‘Sol, brata blong mi, Jisas i sanem mi blong mi openem ae blong yu.’ Wantaem nomo, Sol i save lukluk bakegen. Hem i kasem save long Jisas mo i kam wan man blong hem. Taem hem i baptaes, hem i go wetem ol narafala Kristin blong prij long ol haos prea blong ol man Jiu. !Traem tingbaot olsem  wanem ol man Jiu oli sek taem oli luk se Sol i stap tijim ol man long saed blong Jisas! Oli talem se: ‘?Hemia sem man ya we bifo i ronem mo kilim ol disaepol blong Jisas?’

Long tri yia we Sol i prij long Damaskes, ol man Jiu oli no laekem hem nating mo oli mekem plan blong kilim hem i ded. Be ol brata oli harem plan ya mo oli givhan long Sol blong i ronwe. Oli haedem hem long wan bigfala basket, mo oli yusum rop blong slakem hem i godaon, i gotru long wan bigfala hol long stonwol blong taon ya.

Taem Sol i go long Jerusalem, hem i wantem joen wetem ol brata, be oli fraet long hem. Nao disaepol Banabas we i gat kaen fasin, i tekem Sol i go long ol aposol, mo i mekem olgeta oli luksave se Sol i jenisim fasin blong hem finis. Nao Sol i joen wetem kongregesen long Jerusalem mo i gohed strong blong talemaot gud nius. Biaen, ol man oli singaot hem se Pol.

“Kraes Jisas i kam long wol blong sevem ol man we oli stap mekem sin, hemia wan tok we yumi save trastem. Long olgeta man we oli stap mekem sin, mi mi mowas.”—1 Timoti 1:15