Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 99

Gad Blong Kalabus i Kam Wan Kristin

Gad Blong Kalabus i Kam Wan Kristin

Long Filipae, i gat wan slef gel we rabis spirit i stap long hem, i stap soemaot long hem ol samting we bambae oli kamtru long fiuja. Long rod ya, hem i stap winim plante mane blong ol masta blong hem. Taem Pol mo Saelas i kam long Filipae, gel ya i biaen long tufala blong plante dei. Rabis spirit ya i stap mekem hem i singaot strong se: “Ol man ya oli slef blong Hae God.” Nao Pol i taed long hem, ale i girap i talem long rabis spirit ya se: ‘!Long nem blong Jisas Kraes, yu kamaot long gel ya!’ Nao rabis spirit i kamaot.

Taem ol masta oli luksave se gel ya i no moa winim mane blong olgeta, oli kros tumas. Nao oli holemtaet Pol mo Saelas, oli pulum tufala i go long ol lida blong taon ya, mo oli talem se: ‘!Tufala i stap brekem loa mo mekem tumas trabol long taon ya!’ Ol lida ya oli talem long sam man blong oli wipim tufala mo oli sakem tufala i go long kalabus. Gad blong kalabus i putum tufala long wan rum we i insaed olgeta, mo i fasem han mo leg blong tufala.

Olgeta man long kalabus ya oli harem Pol mo Saelas i stap singsing blong presem Jehova. Long medel naet, graon i seksek bigwan, nao ol doa blong kalabus oli open, mo ol jen we oli fasem ol presina oli brok. Gad blong kalabus i ron i kam mo i luk we ol doa oli open. Hem i ting se ol presina oli ronwe finis, ale hem i tekemaot naef blong faet blong kilim hem wan i ded.

Be Pol i singaot se: ‘!Yu no kilim yu wan! !Mifala evriwan i stap ya!’ Gad ya i ron i kam insaed, i foldaon long fored blong Pol mo Saelas, mo i askem se: “?Mi mas mekem wanem blong God i sevem mi?” Tufala i talem se: ‘Yu mo olgeta we oli stap long haos blong yu, yufala i mas bilif long Jisas.’ Nao Pol mo Saelas i tijim olgeta long ol tok blong Jehova, mo man ya wetem olgeta long haos blong hem oli baptaes.

“Ol man bambae oli holem yufala mo oli mekem i nogud long yufala, mo oli tekem yufala i go long ol sinagog . . . mo oli putum yufala long ol kalabus. Bambae oli tekem yufala i go stanap long fes blong ol king mo ol hed gavman from nem blong mi. Hemia i janis blong yufala . . . i givim witnes.”—Luk 21:12, 13