Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 88

Oli Holem Jisas

Oli Holem Jisas

Jisas wetem ol aposol blong hem oli pas long krik ya Kedron blong go long Hil blong Tri ya Olif. Hemia medel naet finis mo i gat fulmun. Taem oli kasem garen blong Getsemane, Jisas i se: “Yufala i sidaon long ples ya, bambae mi mi go longwe, mi prea.” Nao Jisas i wokbaot i go smol, mo i nildaon blong prea. Nating se hem i harem nogud tumas, be hem i prea long Jehova se: “Yu mekem olsem we yu yu wantem.” Ale Jehova i sanem wan enjel i kam blong leftemap tingting blong hem. Taem Jisas i gobak long ol aposol blong hem, hem i luk we oli stap slip. Nao hem i talem se: ‘!Yufala i wekap! !Naoia i no taem blong slip ya! Taem i kam finis blong mi go long han blong ol enemi blong mi.’

I no longtaem, Judas i lidim wan bigfala hip blong ol man i kam, we oli holem ol naef blong faet mo ol nalnal. Hem i save stret ples blong faenem Jisas from we plante taem olgeta oli stap kam long garen ya. Judas i talem finis long ol soldia se bambae hem i soemaot Jisas long olgeta. Ale, hem i go stret long Jisas mo i talem se ‘Halo Tija’, nao i kisim hem. Jisas i talem se: ‘?Judas, yu kisim mi blong putum mi long han blong ol enemi?’

Jisas i kam klosap moa long olgeta, mo i askem se: “?Yufala i stap lukaot hu?” Oli talem se: “Man Nasaret ya, Jisas.” Hem i se: “Mi ya nao.” Ol man ya oli step bak, mo oli foldaon long graon. Jisas i askem bakegen se: “?Yufala i stap lukaot hu?” Nao oli talem bakegen se: “Man Nasaret ya, Jisas.” Jisas i se: ‘Mi talem finis long yufala se mi ya nao. Yufala i letem ol man blong mi oli gohom.’

Taem Pita i kasem save samting we i stap hapen, hem i pulumaot naef blong faet blong hem, i katemaot wansaed sora blong Malkas we i slef blong hae pris. Be Jisas i tajem sora blong man ya nao i kam gud bakegen. Hem i talem long Pita se: ‘Yu putumbak naef blong  yu. Sipos yu yusum naef ya, bae yu ded long naef ya.’ Ol soldia oli holem Jisas mo oli fasem han blong hem, nao ol aposol oli ronwe. Ale ol man ya oli tekem hem i go long Anas we i jif pris. Anas i askem plante kwestin long Jisas, mo i sanem hem i go long haos blong Hae Pris ya Kaeafas. ?Be olsem wanem long ol aposol?

“Long wol ya bambae yufala i kasem trabol, !be tingting blong yufala i mas strong! Mi mi winim wol ya finis.”—Jon 16:33