Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 84

Jisas i Wokbaot Antap Long Solwota

Jisas i Wokbaot Antap Long Solwota

Jisas i mekem sikman i kam gud bakegen mo i mekem dedman i laef bakegen. Antap long samting ya, hem i save stopem win mo ren. Afta we Jisas i prea antap long wan hil, hem i lukluk i godaon long lugun blong Galili, mo hem i luk bigfala win i girap long solwota. Ol aposol blong hem oli stap long bot, mo oli stap traehad blong pul agensem win. Ale, Jisas i godaon, mo i wokbaot antap long solwota go kasem bot ya. Taem ol aposol oli luk we hem i stap kam, oli fraet. Be Jisas i talem long olgeta se: ‘Yufala i no fraet. Mi nomo ya.’

Pita i talem se: ‘Masta, sipos i tru se yu, yu talem long mi blong mi wokbaot antap long solwota, mi kam long yu.’ Jisas i se: ‘Yu kam.’ Ale, Pita i kamaot long bot mo i wokbaot i go long Jisas. Be taem hem i kam klosap long Jisas, hem i luk we win i strong mo solwota i raf we i raf, nao hem i fraet mo i stat draon. Hem i singaot se: ‘!Masta, yu sevem mi!’ Jisas i holem han blong hem mo i talem se: ‘?From wanem yu gat tu tingting olsem? Bilif blong yu i smol tumas.’

Taem Jisas mo Pita i klaem i gobak long bot, wantaem nomo bigfala win ya i stop. ?Yu ting se ol aposol oli harem olsem wanem? Oli talem se: ‘!Tru ya, yu yu Pikinini blong God!’

I gat wan narafala taem bakegen we Jisas i kwaetem win mo solwota. Taem ol aposol oli stap pul i go long narasaed blong lugun ya, Jisas i stap slip long bot. Nao wan bigfala win i girap. Solwota i raf tumas, mo ol bigbigfala wef oli stap kam insaed long bot. Ol aposol oli wekemap Jisas, oli singaot se: ‘!Tija, klosap bae yumi ded! !Yu givhan long mifala!’ Jisas i girap, mo i talem long solwota se: ‘!Yu stap kwaet!’ Wantaem nomo, win mo solwota i kam kwaet. Nao Jisas i talem long ol aposol se: ‘?Yufala i no bilif yet?’ Oli taltalem long olgeta se: ‘!Win mo solwota tu i obei long hem!’ Jisas i tijim ol aposol se sipos oli trastem hem fulwan, bambae oli no save fraet long wan samting.

“?Bambae i olsem wanem sipos mi no bilif se Jehova bambae i mekem i gud long mi long laef blong mi?”—Ol Sam 27:13, NW