Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 85

Jisas i Mekem Man i Kam Gud Long Sabat Dei

Jisas i Mekem Man i Kam Gud Long Sabat Dei

Ol Farisi oli no laekem Jisas nating, mo oli wantem faenem poen long hem blong oli save holem hem. Oli talem se hem i no mas mekem ol man oli kam gud bakegen long Sabat dei. Long wan Sabat dei, Jisas i luk wan blaen man long rod we i stap askem mane long ol man. Nao hem i talem long ol disaepol se: ‘Bae yufala i luk olsem wanem paoa blong God i save givhan long man ya.’ Ale Jisas i spet long graon, i mekem sofmad long hem, mo i putum long ae blong man ya, mo i talem se: ‘Yu go long wota ya Saeloam, yu wasem ae blong yu.’ Man ya i mekem olsem, nao hem i lukluk. Hemia fastaem long laef blong hem we hem i save lukluk.

Ol man oli sapraes tumas, nao oli se: ‘?Hemia man ya we oltaem i stap askem mane, no i wan narafala man?’ Man ya i talem se: ‘!Mi ya nao, we mi blaen finis taem mi mi bon!’ Oli askem se: ‘?From wanem yu no moa blaen?’ Taem hem i talem samting we i hapen, ol man ya oli tekem hem i go long ol Farisi.

Man ya i talem long ol Farisi se: ‘Jisas i putum sofmad long ae blong mi, i sanem mi blong mi go wasemaot, mo naoia mi save lukluk.’ Ol Farisi oli talem se: ‘Sipos Jisas i mekem man i kam gud long Sabat dei, paoa ya i no kamaot long God.’ Be samfala oli talem se: ‘Sipos paoa blong hem i no kamaot long God, bae hem i no save mekem man i kam gud.’

Nao ol Farisi oli singaot papa mo mama blong man ya, mo oli askem long tufala se: ‘?Ae blong boe blong yutufala i kam gud  olsem wanem?’ Tufala i fraet, from we ol Farisi oli talem se man we i bilif long Jisas bambae oli sakemaot hem long haos prea. Ale tufala i talem se: ‘Mitufala i no save. Yufala i askem long hem.’ Ol Farisi oli askem plante kwestin long man ya, gogo hem i se: ‘Mi mi talem olgeta samting finis. ?From wanem yufala i stap askem bakegen?’ Ol Farisi oli kros tumas, nao oli sakemaot hem long haos prea.

Jisas i faenem man ya, mo i askem long hem se: ‘?Yu yu bilif long Mesaea?’ Man ya i ansa se: ‘Sipos mi save hem, bae mi bilif long hem.’ Jisas i talem se: ‘Mi nao mi Mesaea.’ ?Yu ting se Jisas i kaen, blong talemaot samting ya long hem? Jisas i mekem ae blong hem i kam gud, be i no hemia nomo. Hem i givhan long hem tu blong i gat bilif.

“Yufala i rong olgeta, from we yufala i no save tok blong Baebol, mo yufala i no save paoa blong God.”—Matiu 22:29