Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 71

Jehova i Lukaot Gud Long Jisas

Jehova i Lukaot Gud Long Jisas

Ol man we oli stap long wan kantri klosap long Isrel, long saed i go long is, oli bilif se ol sta oli save lidim olgeta. Wan naet, sam long olgeta oli luk wan sta i saen we i saen mo i stap muv, nao oli folem. Sta ya i lidim olgeta go kasem Jerusalem. Oli askem long ol man se: ‘?Wehem pikinini ya we bae i kam king blong ol laen blong Isrel? Mifala i kam blong wosipim hem.’

Taem Herod we i king blong Jerusalem i harem nius ya, hem i kros tumas, nao i askem long ol jif pris se: ‘?King ya i bon long weples?’ Oli ansa se: ‘Ol profet oli talem se bae hem i bon long Betlehem.’ Ale, Herod i singaot ol man ya we oli kam long Is mo i talem long olgeta se: ‘Yufala i go lukaotem pikinini ya long Betlehem, mo sipos yufala i faenem hem, yufala i kam talem, blong mi save go ona long hem.’ Be hem i giaman nomo.

Sta ya i muv bakegen, nao ol man ya oli folem go kasem Betlehem. Sta ya i stop stret antap long wan haos we oli faenem Jisas long hem, wetem mama blong hem, Meri. Oli nildaon mo oli givim gol long hem, wetem senta ya frangkinsens, mo krim ya mir. ?Olsem wanem? ?Jehova nao i sanem ol man ya blong oli go faenem Jisas? Nogat.

Long naet ya, Jehova i talem long Josef long wan drim se: ‘Herod i wantem kilim Jisas i ded. Yu tekem Meri mo Jisas, yufala i ronwe i go long Ijip. Yufala i mas stap long ples ya gogo kasem taem we mi talem se i stret blong yufala i kambak.’ Wantaem nomo, Josef wetem famle blong hem oli go long Ijip.

Jehova i talem long ol man blong lukluk ol sta se, oli no mas gobak long Herod. Taem Herod i luk se oli no kambak, hem i kros tumas. Ale, hem i givim oda blong oli kilim i ded ol boe long Betlehem we oli gat sem yia olsem Jisas. Be Jisas i stap sef long Ijip.

 Biaen Herod i ded, nao Jehova i talem long Josef se: ‘Yu save gobak long Isrel.’ Ale Josef, Meri, mo Jisas, trifala i go stap long taon ya, Nasaret.

“Tok blong mi bambae i wok long sem fasin. Bambae hem i mekem . . . evri samting we mi mi sanem hem blong i mekem.”—Aesea 55:11