Lavem Ol Man—Mekem Disaepol

Buklet ya oli wokem blong halpem yu blong wokem ol fasin we yu nidim long wok blong prij.