Go long ol haf insaed long hem

?Weples Yu Save Faenem Ansa Blong Ol Impoten Kwestin?

?Weples Yu Save Faenem Ansa Blong Ol Impoten Kwestin?

?Yu save faenem long . . .

  • save blong ol saentis?

  • waes blong man?

  • Baebol?

 WAN MAN WE I RAETEM BAEBOL I PREA LONG GOD SE

“Plis yu mekem we mi mi kasem save . . . , Tok blong yu hem i trutok.”—Ol Sam 119:144, 160, New World Translation.

Baebol i givim ansa long ol impoten kwestin we plante milian man oli askem.

?Yu tu yu wantem save?

Websaet ya jw.org i save givhan long yu.

 ?YU STAP TINGBAOT WAN KWESTIN OLSEM?