!Enjoem Laef Olwe!—Introdaksen Blong Ol Baebol Lesen

Buklet ya i wan introdaksen blong Baebol stadi blong yu mo hem i fri nomo.

Maet Yu Laekem Hemia Tu

KWESTIN WE PLANTE MAN OLI STAP ASKEM

Baebol Stadi Kos We Yu Save Mekem Wetem Ol Witnes Blong Jehova

Yu save yusum eni translesen blong Baebol blong mekem wan fri Baebol stadi kos wetem ol Witnes blong Jehova. Singaot ol famle mo ol fren tu blong oli joen wetem yu.