Go long ol haf insaed long hem

?Ol Dedman Bambae Oli Laef Bakegen?

?Ol Dedman Bambae Oli Laef Bakegen?

?Yu ting se . . .

  • yes?

  • no?

  • maet?

 SAMTING WE BAEBOL I TALEM

“God bambae i mekem olgeta man we oli ded oli laef bakegen.”—Ol Wok 24:15, Baebol long Bislama.

?SAVE YA I GIVHAN LONG YU OLSEM WANEM?

Save ya i leftemap tingting blong yu taem wan gudfala fren blong yu i ded.—2 Korin 1:3, 4.

Save ya i givhan long yu blong yu no moa fraet long ded.—Hibrus 2:15.

Save ya i mekem tingting blong yu i strong se, long fiuja bambae yu save luk ol famle mo ol fren blong yu oli laef bakegen.—Jon 5:28, 29.

 ?YUMI SAVE BILIF LONG SAMTING WE BAEBOL I TALEM?

Yes, from ol risen ya:

  • God i stamba blong laef. Baebol i talem se Jehova God i “stamba blong laef.” (Ol Sam 36:9; Ol Wok 17:24, 25) Hem i givim laef long olgeta samting, taswe hem i naf blong givimbak laef long man we i ded.

  • Bifo, God i bin mekem ol dedman oli laef bakegen. Long Baebol i gat eit stori blong olgeta we oli laef bakegen long wol ya. Long olgeta ya i gat ol yangfala, ol olfala, ol man mo ol woman tu. !Sam long olgeta ya oli ded blong smol taem nomo, be wan i bin ded fo dei finis!—Jon 11:39-44.

  • God i wantem tumas blong mekem man i laef bakegen. Jehova i no laekem ded nating. Long tingting blong hem, ded i wan enemi. (1 Korin 15:26) Jehova i “wantem tumas” blong winim enemi ya blong hem. Bambae hem i finisim ded blong olwe, taem hem i mekem ol dedman oli laef bakegen. Hem i tingbaot olgeta we oli slip long ded, mo hem i wantem tumas blong mekem olgeta ya oli laef bakegen. Hem i wantem luk olgeta ya oli laef long wol ya bakegen.—Job 14:14, 15, King James Version.

 YU TRAEM TINGBAOT

?From wanem yumi kam olfala mo yumi ded?

Yu save faenem ansa blong kwestin ya long JENESIS 3:17-19 mo ROM 5:12.