Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 115: Niufala Paradaes Long Wol

Stori 115: Niufala Paradaes Long Wol

LONG pija ya, yu luk ol tri, ol naesfala flaoa mo ol bigbigfala hil. ?Yu ting se oli naes? Wan smol boe i stap givim kakae long wan dia. Mo traem luk ol laeon mo ol hos we oli stap longwe. ?Yu yu glad sipos yu save gat wan haos blong yu long wan ples olsem?

God i wantem se yu yu kasem laef we i no save finis long paradaes long wol ya. Hem i no wantem we yu yu sik mo bodi blong yu i soa, olsem i save hapen tede. Promes blong Baebol long saed blong olgeta man we oli laef long niufala paradaes ya, hemia: ‘God bambae i stap wetem olgeta. Bambae oli no moa save ded, oli no moa krae, mo oli no moa harem i soa long bodi blong olgeta. Ol samting ya blong bifo oli lus olgeta.’

Jisas bambae i mekem nambawan jenis ya i kamaot. ?Bambae i mekem samting ya wetaem? Afta we hem i spolem ol rabis man mo i karemaot ol rabis fasin long wol ya. Tingbaot; taem Jisas i stap long wol, hem i mekem ol sikman oli gud bakegen, mo hem i mekem dedman i laef bakegen tu. Jisas i mekem olsemia blong soemaot wok we bambae hem i mekem long olgeta ples blong wol, taem hem i kam King blong Kingdom blong God.

!Bambae i gud we i gud blong stap long niufala paradaes long wol ya! Jisas wetem olgeta we hem i jusumaot finis, bambae oli rul long heven. Olgeta ya bambae oli lukaotgud long evriwan long wol ya, bambae oli meksua se ol man oli glad. Naoia, bambae yumi luk wanem we yumi mas mekem blong God i glad blong givim laef we i no save finis long yumi, long niufala paradaes ya.

Revelesen 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Wan pija blong paradaes


Ol Kwestin

 • ?Baebol i talem se Paradaes long wol ya bambae i olsem wanem?
 • ?Baebol i mekem wanem promes long olgeta we bambae oli stap long Paradaes ya?
 • ?Wetaem bambae Jisas i mekem nambawan jenis ya i kamaot?
 • ?Taem Jisas i stap long wol, hem i mekem wanem blong soem samting we bambae hem i mekem olsem King blong Kingdom blong God?
 • ?Jisas mo olgeta we oli rul wetem hem long heven, bambae oli meksua long wanem samting long saed blong ol man long wol ya?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Revelesen 5:9, 10.

  ?From wanem yumi save sua se ol king mo pris we oli rul long yumi blong Wan Taosen Yia bambae oli gat sore mo oli kasem save long filing blong yumi? (Efes. 4:20-24; 1 Pita 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • Ridim Revelesen 14:1-3.

  Nem blong Papa mo nem blong Smol Sipsip ya i stap long fes blong ol 144,000. ?Wanem mining blong samting ya? (1 Kor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Rev. 3:12)