Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 111: Boe We i Slip

Stori 111: Boe We i Slip

!MAEWAD! ?Wanem i stap hapen long ples ya? ?Boe ya we i stap slip long graon, hem i karem kil? !Yu luk! !Wan long ol man ya we oli stap kamaot long haos ya, hem i Pol! ?Yu yu save faenem Timoti? ?Olsem wanem? ?Ating boe ya i foldaon long windo antap, i go kasem graon?

Pol i mekem Yutikas i laef bakegen

Yes, hemia nao samting we i hapen. Pol i stap long Troas, i stap toktok long ol disaepol blong Jisas long ples ya. Long nekis dei, hem i mas aot long sip, ale hem i save se bambae hem i no moa luk olgeta blong longtaem. From samting ya, hem i gohed blong toktok go kasem medel naet.

Nao boe ya we nem blong hem Yutikas, hem i stap sidaon long windo. Mo taem Pol i stap prij olsem, bodi blong Yutikas i stap kam hevi we i hevi, nao hem i slip, mo i foldaon long windo ya, i kasem graon. !Rum ya i stap antap long namba tri stori blong haos ya! Yumi save se ol man ya oli mas wari bigwan. !Taem oli godaon blong luk boe ya, oli luksave se hem i ded finis!

Taem Pol i luk se boe ya i ded, hem i slip antap long hem, mo i putum han blong hem i goraon long hem. Nao hem i talem long ol man se: ‘Yufala i no harem nogud, hem i laef bakegen.’ !Tru ya, hemia wan merikel ya! !Pol i mekem boe ya i laef bakegen! Ol man oli glad tumas.

Nao olgeta oli go antap bakegen, mo oli kakae wanples. Pol i gohed blong toktok gogo i brok delaet. !Yumi save se, Yutikas i no save slip bakegen! Nao Pol mo Timoti wetem olgeta we oli wokbaot long kampani blong tufala, oli aot long wan sip. ?Yu save se oli stap go wea?

Pol i jes finisim namba tri trip blong hem blong prij, nao hem i stap gohom. Long trip ya, Pol i stap tri yia long taon ya Efesas. Taswe, trip ya i tekem longtaem moa i bitim namba tu trip.

Afta we oli aot long Troas, sip i stop smol long Maelitas. Efesas i klosap nomo long Maelitas, ale Pol i sanem toktok i go long ol elda blong kongregesen blong Efesas se oli mas kam luk hem long Maelitas, blong hem i save toktok long olgeta laswan. !Taem sip i aot, olgeta oli harem nogud bitim mak, from we oli save se bambae oli no moa luk Pol bakegen!

Biaen, sip ya i kamtru long Sisaria bakegen. Pol i stap smoltaem long haos blong disaepol ya Filip. Nao long ples ya, profet Agabus i givim woning long Pol se, taem hem i kamtru long Jerusalem, bambae ol man oli holem hem, bambae oli sakem hem long kalabus. Mo hemia nao samting we i hapen. Afta we Pol i stap kalabus tu yia long Sisaria, oli sanem hem i go long Rom, blong hedgavman blong Rom we nem blong hem Sisa, bambae i jajem hem. Bambae yumi luk wanem i hapen long trip ya blong go long Rom.

Ol Wok japta 19 kasem 26.Ol Kwestin

 • ?Long pija ya, hu ya boe ya we i stap slip long graon? ?Wanem i hapen long boe ya?
 • ?Taem Pol i luk se boe ya i ded, hem i mekem wanem?
 • ?Pol, Timoti, mo olgeta we oli wokbaot wetem tufala, oli stap go wea? ?Wanem i hapen taem sip i stop smol long Maelitas?
 • ?Profet Agabus i givim wanem woning long Pol? ?Olsem wanem samting we profet ya i talem i kamtru?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Ol Wok 20:7-38.

  ?Folem tok blong Ol Wok 20:26, 27, olsem wanem yumi save talem olsem Pol se, “sipos wan long yufala i lus, be i no fol blong mi”? (Esik. 33:8; Wok 18:6, 7)

  ?Taem ol elda oli stap tijim kongregesen, from wanem oli mas “holemstrong tok ya we yumi save putum tingting blong yumi i stap long hem”? (Wok 20:17, 29, 30; Taet. 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 • Ridim Ol Wok 26:24-32.

  Pol i wan sitisen blong Rom. ?Olsem wanem hem i yusum samting ya blong mekem wok blong prij we Jisas i putum long han blong hem? (Wok 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luk 21:12, 13)