Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 110: Timoti—Niufala Man Blong Givhan Long Pol

Stori 110: Timoti—Niufala Man Blong Givhan Long Pol

YANGFALA we i stap wetem aposol Pol long pija ya, hem i Timoti. Timoti i stap wetem famle blong hem long taon ya Listra. Mama blong hem, nem blong hem Yunis, mo bubu woman blong hem, nem blong hem Lois.

Hemia namba tri taem we Pol i kam long Listra. Samwe long wan yia bifo, Pol mo Banabas i bin mekem wan trip i kam long ples ya, blong tufala i prij long ol man. Mo naoia, Pol i kambak bakegen wetem fren blong hem, Saelas.

Timoti mo Pol

Yu save wanem samting Pol i stap talem long Timoti? Hem i stap askem long hem se: ‘?Yu yu glad blong folem mi mo Saelas? Mitufala i nidim yu blong yu givhan long mitufala blong prij long ol man long ol ples farawe.’

Timoti i talem se: ‘Yes, mi mi glad blong folem yutufala.’ Ale, Timoti i livim famle blong hem, i folem Pol mo Saelas. Be bifo we yumi tokbaot trip ya, bambae yumi luk wanem we Pol i stap mekem long ol 17 yia we oli pas, stat long taem we Jisas i kamtru long hem long rod we i go long Damaskes.

Tingbaot we Pol i stap go long Damaskes blong kilim ol disaepol blong Jisas. !Be naoia, hem tu i wan disaepol blong Jisas! Mo sam enemi blong Pol oli mekem plan blong kilim hem i ded, from we oli no laekem nating ol tok we hem i stap talemaot long saed blong Jisas. Be ol disaepol oli givhan long Pol blong ronwe. Oli putum hem insaed long wan bigfala basket, nao oli slakem hem i godaon afsaed long stonwol blong taon.

Afta, Pol i wokbaot i go long Antiok, blong i prij long ples ya. Long taon ya, ol man oli givim wan nem long ol man blong Jisas, se ol Kristin man, mo hemia fastaem we nem ya i kamaot. Biaen, Pol mo Banabas i aot long Antiok, tufala i go prij long ol ples farawe. Wan long ol taon we tufala i go long hem, hemia Listra, ples blong Timoti.

Samwe long wan yia i pas, nao Pol i gobak bakegen long Listra. Long taem ya nao, Timoti i folem Pol mo Saelas. ?Trifala i go wea? I gud yu lukluk long map we i stap, mo yu traem lanem nem blong sam long ol taon ya.

Fastaem, trifala i go long wan taon we i no longwe tumas, nem blong hem Ikoniam. Biaen, trifala i wokbaot i go long wan narafala taon we nem blong hem Antiok, sem mak long narafala Antiok. Afta, trifala i wokbaot i go long Troas, Filipae, Tesalonaeka mo Berea. ?Yu yu save faenem Atens long map ya? Pol i prij long ples ya tu. Biaen, trifala i wokbaot i go long Korin, mo trifala i prij wan yia haf long ples ya. Biaen bakegen, trifala i mekem wan sot trip i go long Efesas. Nao trifala i faenem wan sip long ples ya blong gobak long Sisaria. Afta, trifala i wokbaot i go long Antiok, nao Pol i stap kwaet long ples ya.

Yes, Timoti i wokbaot plante handred kilometa blong givhan long Pol blong talemaot “gud nius,” mo blong stanemap plante niufala Kristin kongregesen. ?Taem yu yu kam bigwan, bambae yu holemstrong long wok blong God olsem Timoti?

Ol Wok 9:19-30; 11:19-26; japta 13 kasem 17; 18:1-22.

Wan map

1. Rom; 2. Molta; 3. Berea; 4. Tesalonaeka; 5. Korin; 6. Filipae; 7. Atens; 8. Krit; 9. Troas; 10. Efesas; 11. Maelitas; 12. Kolosi; 13. Antiok; 14. Ikoniam; 15. Listra; 16. Saepras; 17. Antiok; 18. Sisaria; 19. Jopa; 20. Damaskes; 21. Jerusalem; 22. Mediterenian Si ()Ol Kwestin

 • ?Hu ya yangfala man long pija ya? ?Hem i stap long wanem taon? ?Wanem nem blong mama blong hem mo bubu woman blong hem?
 • ?Timoti i talem wanem taem Pol i askem long hem blong joen wetem hem mo Saelas blong prij long ol man long ol ples farawe?
 • ?Wanem faswan taon we ol man oli singaot ol disaepol blong Jisas se ol Kristin man?
 • ?Afta we Pol, Saelas, mo Timoti i aot long Antiok, wanem sam long ol taon we tufala i go long olgeta?
 • ?Olsem wanem Timoti i givhan long Pol? ?Wanem kwestin we ol yangfala tede oli mas tingbaot?

Sam narafala kwestin

 • Ridim O  Wok 9:19-30.

  ?Olsem wanem aposol Pol i soem waes fasin taem ol man oli agensem gud nius we hem i talemaot? (Wok 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 • Ridim Ol Wok 11:19-26.

  ?Olsem wanem tok blong Ol Wok 11:19-21, 26 i soem se tabu spirit blong Jeova i stap lidim wok blong prij?

 • Ridim Ol Wok 13:13-16, 42-52.

  ?Olsem wanem Ol Wok 13:51, 52 i soem se ol disaepol oli no letem fasin agens i slakem tingting blong olgeta? (Mat. 10:14; Wok 18:6; 1 Pita 4:14)

 • Ridim Ol Wok 14:1-6, 19-28.

  ?Olsem wanem tok ya ‘tufala i putum olgeta man long han blong Jeova’ i givhan long yumi blong no wari bitim mak taem yumi stap givhan long ol man we oli jes kam long trutok? (Wok 14:21-23; 20:32; Jon 6:44)

 • Ridim Ol Wok 16:1-5.

  ?Olsem wanem fasin blong Timoti blong letem ol man oli mekem sakomsaes long hem i makem se i impoten blong ‘mekem ol samting from gud nius’? (Wok 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 • Ridim Ol Wok 18:1-11, 18-22.

  ?Olsem wanem tok blong Ol Wok 18:9, 10 i soem se Jisas i stap lidim wok blong prij? ?Hemia i mekem tingting blong yumi i strong long saed blong wanem samting tede? (Mat. 28:20)