Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 104: Jisas i Gobak Long Heven

Stori 104: Jisas i Gobak Long Heven

TAEM ol dei oli pas, Jisas i stap kamtru plante taem long ol man blong hem. Wan taem, samwe long 500 disaepol oli luk hem. ?Yu save wanem samting we Jisas i tokbaot taem hem i kamtru long olgeta? Hem i tokbaot kingdom blong God. Jeova i sanem Jisas i kam long wol ya blong i tijim ol man long saed blong Kingdom. Mo Jisas i gohed blong mekem wok ya afta we hem i laef bakegen tu.

Jisas i gobak long heven

?Yu yu rimemba, wanem ya kingdom blong God? Yes, Kingdom ya i wan trufala gavman long heven, gavman blong God. God i jusum Jisas nao blong i kam king blong gavman ya. Olsem yumi luk finis, taem Jisas i stap long wol, hem i soemaot se bambae hem i rul long nambawan fasin. Hem i givim kakae long ol man we oli hanggri, i mekem sikman i gud bakegen, mo i mekem dedman i laef bakegen tu.

?Taswe, taem Jisas i rul long heven blong wan taosen yia, wol ya bambae i olsem wanem? Yes, ful wol bambae i kam wan naesfala paradaes. Bambae i no moa gat faet, fasin blong kilim man mo stil, bambae i no moa gat sik mo ded tu. Yumi save se samting ya bambae i kamtru, from we fastaem God i mekem wol ya i olsem wan paradaes, blong ol man we oli stap long hem oli save haremgud. Hemia nao from wanem hem i wokem garen blong Iden. Mo Jisas bambae i mekem se samting ya we God i wantem, i kamtru.

Ale, stret taem i kam blong Jisas i gobak long heven. Long ol 40 dei we i pas, Jisas i stap kamtru long ol disaepol blong hem. Naoia, olgeta oli save se hem i laef bakegen. Be bifo we Jisas i aot long olgeta, hem i talem se: ‘Yufala i no mas aot long Jerusalem. Yufala i mas wet blong kasem tabu spirit fastaem.’ Tabu spirit, hem i paoa blong God, i olsem win we i stap blu. Paoa ya bambae i givhan long ol man blong Jisas, blong oli mekem samting we God i wantem. Nao Jisas i talem long olgeta se: ‘Bambae yufala i mas go talemaot mi, gogo yufala i finisim olgeta ples long wol.’

Jisas i talem samting ya finis, nao wan narakaen samting i hapen. Hem i stat go antap, olsem yu luk long pija ya. Nao wan klaod i kam kavremap hem, mo ol disaepol oli no moa luk hem bakegen. Jisas i go long heven, mo hem i stat rul antap long ol man blong hem long wol ya.

Ol disaepol oli lukluk long skae

1 Korin 15:3-8; Revelesen 21:3, 4; Ol Wok 1:1-11.Ol Kwestin

 • ?Wan dei, hamas disaepol wantaem oli luk Jisas? ?Jisas i tokbaot wanem long olgeta?
 • ?Wanem ya Kingdom blong God? ?Taem Jisas i rul long heven blong wan taosen yia, bambae wol ya i olsem wanem?
 • ?Jisas i stap kamtru long ol disaepol blong hem blong hamas dei? ?Nao stret taem i kam blong Jisas i mekem wanem?
 • ?Jes bifo we Jisas i aot long ol disaepol blong hem, hem i talem long olgeta blong oli mekem wanem?
 • ?Yu luk wanem samting long pija ya? ?Wanem i hapen blong mekem se ol disaepol oli no moa luk Jisas?

Sam narafala kwestin

 • Ridim 1 Korin 15:3-8.

  ?From wanem aposol Pol i save toktok wetem strong tingting long saed blong Jisas we i laef bakegen? ?Ol Kristin tede oli save toktok wetem strong tingting long saed blong wanem samting? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Aes. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 • Ridim Ol Wok 1:1-11.

  ?Wok blong prij i go kasem weples olsem Ol Wok 1:8 i talem? (Wok 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)