Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 96: Jisas i Mekem Sikman i Gud Bakegen

Stori 96: Jisas i Mekem Sikman i Gud Bakegen

TAEM Jisas i stap wokbaot, hem i mekem plante sikman i gud bakegen. Nius blong ol merikel ya i kasem plante vilej mo taon. Nao ol man oli karem olgeta we leg blong olgeta i nogud, ol blaenman, olgeta we sora blong olgeta i fas, wetem plante narafala sikman, oli kam long hem. Mo Jisas i mekem olgeta evriwan oli gud bakegen.

Bitim tri yia i pas finis stat long taem we Jon i baptaesem Jisas. Nao Jisas i talem long ol aposol blong hem se, i no longtaem bambae hem i go long Jerusalem. Long ples ya, ol man bambae oli kilim hem i ded, be bambae hem i girap bakegen. Go kasem taem ya, Jisas i gohed blong mekem ol sikman oli gud bakegen.

Jisas i mekem wan woman we i sik i gud bakegen

Long wan Sabat dei, Jisas i stap tijim ol man. Ol man Jiu oli folem fasin blong spel long Sabat dei. Woman we yu luk long pija ya, hem i sik tumas. Blong 18 yia, baksaed blong woman ya i kruked, we hem i no save stanap stret nating. Ale, Jisas i putum han blong hem long woman ya, nao wantaem nomo, woman ya i stanap stret. !Yes, sik blong hem i finis!

From samting ya, ol lida blong skul oli kros tumas. Wan long olgeta i tok strong long ol man se: ‘I gat sikis dei blong yumi mekem ol wok blong yumi. Yufala i save kam long ol dei ya, blong hem i mekem bodi blong yufala i gud bakegen. !Be long Sabat dei, yufala i no kam!’

Be Jisas i talem long hem se: ‘!Man, yufala i rabis man! Long Sabat dei, yufala i stap tekemaot rop blong buluk no dongki blong yufala long ples blong kakae blong hem, blong lidim hem i go blong i dring wota. Be woman ya i bin sik blong 18 yia. ?Olsem wanem mi mi no save mekem hem i fri long sik blong hem long Sabat dei?’ Ansa blong Jisas i mekem ol rabis man ya oli sem.

Biaen, Jisas mo ol aposol blong hem oli wokbaot bakegen blong go long Jerusalem. Klosap long taon ya Jeriko, i gat tu blaenman we tufala i stap sidaon long saed blong rod. Taem tufala i harem nius se Jisas i stap wokbaot long rod, tufala i singaot bigwan se: ‘!Jisas, plis yu sore long mitufala!’

Nao Jisas i singaot tufala i kam long hem, mo i askem long tufala se: ‘?Yutufala i wantem blong mi mekem wanem long yutufala?’ Tufala i ansa se: ‘Masta, plis yu mekem ae blong mitufala i open.’ !Jisas i tajem ae blong tufala, nao wantaem nomo, ae blong tufala i open, mo tufala i lukluk! ?Yu save from wanem Jisas i mekem ol nambawan merikel ya? From we hem i lavem ol man mo hem i wantem se oli bilif long hem. Yumi save sua se taem hem i rul olsem King, bambae i no moa gat wan man long wol we i sik.

Matiu 15:30, 31; Luk 13:10-17; Matiu 20:29-34.Ol Kwestin

 • ?Taem Jisas i stap wokbaot, hem i mekem wanem?
 • ?Samwe long tri yia afta we Jisas i baptaes, hem i talem wanem long ol aposol blong hem?
 • ?Hu ya ol man long pija ya? ?Jisas i mekem wanem long woman ya?
 • ?From wanem, ansa we Jisas i givim long ol lida blong skul we oli tok agensem hem i mekem olgeta oli sem?
 • ?Taem Jisas mo ol aposol blong hem oli kam klosap long Jeriko, Jisas i mekem wanem long tu blaenman?
 • ?From wanem Jisas i mekem ol merikel?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Matiu 15:30, 31.

  ?Jisas i soemaot paoa blong Jeova long wanem nambawan fasin? ?Olsem wanem samting ya i mas givhan long yumi blong kasem save long ol promes blong niufala wol we Jeova i mekem? (Sam 37:29; Aes. 33:24)

 • Ridim Luk 13:10-17.

  Jisas i mekem plante nambawan merikel long Sabat dei. ?Olsem wanem samting ya i soemaot ol gudfala samting we bambae hem i mekem long ol man taem hem i rul blong Wan Taosen Yia? (Luk 13:10-13; Sam 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Rev. 21:1-4)

 • Ridim Matiu 20:29-34.

  ?Olsem wanem stori ya i soem se Jisas i rere oltaem blong givhan long ol man nating se hem i gat plante wok blong mekem? ?Yumi lanem wanem samting from? (Dut. 15:7; Jem. 2:15, 16; 1 Jon 3:17)