Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 95: Fasin Blong Jisas Blong Tijim Man

Stori 95: Fasin Blong Jisas Blong Tijim Man

WAN dei, Jisas i talem long wan man se hem i mas lavem ol man we oli stap raonabaot long hem. Nao man ya i askem long Jisas se: ‘?Be hu ol man we oli stap raonabaot long mi?’ Jisas i save finis tingting blong man ya. Man ya i ting se ol man blong kantri mo skul blong hem nomo, hemia ol man ranabaot long hem. Bambae yumi luk wanem we Jisas i talem long hem.

Sam samtaem, Jisas i yusum ol stori blong tijim ol man. Hemia nao samting we hem i mekem long man ya. Hem i storian long saed blong wan man Jiu mo wan man Sameria. Yumi luk finis se plante man Jiu oli no laekem man Sameria. Jisas i storian olsem:

I gat wan man i aot long Jerusalem, i stap godaon long Jeriko. Nao long rod, sam man blong stil oli kam holem hem. Ol man ya oli stilim ol mane blong hem, mo oli kilim hem long stik, nao oli livim hem i stap long rod, we i hafded.

Nao i gat wan pris i stap folem rod ya i kam. ?Taem hem i luk man ya we i hafded i stap slip long rod, hem i mekem wanem? Hem i pas long narasaed rod, i wokbaot i go. Mo long sem fasin i gat wan man blong skul, wan Livaet, i stap kam. ?Olsem wanem? ?Hem i givhan long man ya? Nogat, hem tu i pas long narasaed rod, i wokbaot i go. Yu save luk pris mo Livaet ya long pija, tufala i stap wokbaot i go longwe.

Be traem luk hu i stap halpem man ya we i hafded long rod. Hem i wan man Sameria. Mo hem i stap givhan long man Jiu ya, i stap putum meresin long ol kil blong hem. Afta, hem i tekem man Jiu ya i go long wan hotel, we man ya i save spelgud gogo i kamgud.

Man Sameria ya we i lavem ol man ranabaot long hem

Taem Jisas i finisim stori blong hem, hem i talem long man ya we i bin askem kwestin long hem, se: ‘?Long tingting blong yu, hu long trifala ya i mekem i gud long man ya we ol man blong stil oli kam kilim hem? ?Pris, Livaet, no man Sameria ya?’

Nao man ya i talem se: ‘Man Sameria ya. Hem i sore long man ya we i gat kil.’

Nao Jisas i talem long hem se: ‘Ale, yu go, yu mekem olsem we hem i mekem.’

?Yu yu laekem fasin blong Jisas blong tijim ol man? Yumi save lanem plante bigfala samting sipos yumi lesin long ol tok blong Jisas long Baebol.

Luk 10:25-37.Ol Kwestin

 • ?Wanem kwestin we wan man i askem long Jisas? ?From wanem hem i askem kwestin ya?
 • ?Sam samtaem Jisas i yusum wanem blong tijim man? ?Yumi lanem wanem samting finis long saed blong ol man Jiu mo ol man Sameria?
 • ?Long storian blong Jisas, wanem i hapen long wan man Jiu we i stap wokbaot i go long Jeriko?
 • ?Wanem i hapen taem wan pris mo wan Livaet i wokbaot i kam?
 • ?Long pija ya, hu i stap halpem man Jiu ya we i hafded long rod?
 • ?Taem Jisas i finisim stori ya blong hem, hem i askem wanem kwestin? ?Man ya i ansa olsem wanem?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Luk 10:25-37.

  ?Jisas i no ansa long kwestin blong man ya we i savegud Loa, be olsem wanem hem i halpem man ya blong luksave ansa blong kwestin ya? (Luk 10:26; Mat. 16:13-16)

  ?Olsem wanem Jisas i yusum parabol blong halpem ol man blong winim fasin ya blong lukluk daon long narafala? (Luk 10:36, 37; 18:9-14; Taet. 1:9)