Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 67: Jehosafat i Trastem Jeova

Stori 67: Jehosafat i Trastem Jeova

?YU SAVE hu ya ol man ya? ?Mo oli stap mekem wanem? Oli stap go blong faet, mo ol man we oli wokbaot fastaem long olgeta oli stap singsing. Be maet yu wantem save se: ‘?From wanem ol man blong singsing oli no stap karem wan naef blong faet mo spia, blong olgeta tu oli save faet?’ Bambae yumi faenem ansa blong kwestin ya.

Ol man Isrel oli stap go blong faet

Jehosafat i king blong tufala laen blong Isrel. Hem i stap laef long semtaem we King Ehab mo Kwin Jesebel i rul long 10 laen blong Isrel long not. Be Jehosafat i wan gudfala king. Papa blong hem Asa, hem tu i bin rul long gudfala fasin. Taswe, blong plante plante yia, ol man long tufala laen blong Isrel long saot oli haremgud.

Be wan samting i hapen we i mekem ol man oli fraet. Sam man blong karem tok oli kam talem long Jehosafat se: ‘King. I gat plante soldia oli aot long Moab, Amon, mo Edom, oli stap kam blong mekem faet long yu.’ Nao plante man Isrel oli kam wanples long Jerusalem blong askem help blong Jeova. Oli go long haos blong God, mo long ples ya Jehosafat i prea se: ‘Jeova, yu yu God blong mifala. Mifala i no save se bambae mifala i mekem olsem wanem. Mifala i no naf nating long fes blong bigfala ami ya. Mifala i stap luk long yu blong yu halpem mifala.’

Jeova i lesin long prea ya, mo hem i sanem wan man blong hem blong i talem long olgeta se: ‘Faet ya, ansa blong hem i no stap long yufala, i stap long God. Bambae yufala i no go mekem faet long olgeta, yufala i stap stanap rere nomo, yufala i wet. Bambae yufala i luk we Jeova i mekem yufala i win.’

Long nekis dei, long eli moning, Jehosafat i talem long ol man se: ‘!Yufala i mas trastem Jeova!’ Nao hem i talem long ol man blong singsing blong oli wokbaot i go fastaem long ol soldia, oli singsing presem Jeova. ?Yu save wanem i hapen taem oli kam klosap long ol enemi blong olgeta? Jeova i mekem se ol enemi ya oli kilkilim olgeta bakegen. !Taem ol man Isrel oli kamtru, oli luk we olgeta soldia ya evriwan oli ded finis!

?Yu ting se Jehosafat i waes taem hem i trastem Jeova? Yumi waes tu sipos yumi trastem Jeova.

1 King 22:41-53; 2 Kronikel 20:1-30.


Ol Kwestin

 • ?Hu ya Jehosafat? ?Hem i stap laef long wanem taem?
 • ?From wanem ol man Isrel oli fraet? ?Plante long olgeta oli mekem wanem?
 • ?Olsem wanem Jeova i ansa long prea blong Jehosafat?
 • ?Jeova i mekem wanem samting i hapen bifo long faet ya?
 • ?Wanem lesen we yumi lanem from stori ya blong Jehosafat?

Sam narafala kwestin

 • Ridim 2 Kronikel 20:1-30.

  ?Olsem wanem Jehosafat i soemaot samting we ol man blong God oli mas mekem taem oli fesem wan bigfala trabol? (2 Kron. 20:12; Sam 25:15; 62:1)

  Oltaem Jeova i yusum wan rod blong toktok wetem ol man blong hem. ?Tede hem i yusum wanem rod? (2 Kron. 20:14, 15; Mat. 24:45-47, NW; Jon 15:15)

  ?Taem God bambae i “mekem faet long bigfala Dei blong God ya we i gat olgeta paoa,” olsem wanem yumi save mekem olsem Jehosafat? (2 Kron. 20:15, 17; 32:8; Rev. 16:14, 16)

  ?Olsem ol Livaet, ol paenia mo misinari tede oli mekem wanem blong givhan long wok blong prij long olgeta ples blong wol? (2 Kron. 20:19; Rom 10:13-15; 2 Tim. 4:2)