Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 63: Waes King Solomon

Stori 63: Waes King Solomon

TAEM Solomon i kam king, hem i wan yangfala nomo. Hem i lavem Jeova, mo hem i folem ol gudfala advaes blong papa blong hem Deved. Jeova i glad long Solomon, ale wan naet hem i kamtru long Solomon long wan drim mo i talem long hem se: ‘Solomon. Sipos yu wantem wanem samting, mi bambae mi givim long yu.’

Solomon i talem se: ‘God blong mi, Jeova, mi mi yangfala nomo mo mi no save fasin blong rul. Plis yu givim waes long mi blong mi save rulum ol man blong yu long stret fasin.’

Jeova i glad long samting we Solomon i askem. Taswe hem i se: ‘From we yu no askem blong yu gat longfala laef, mo blong yu kam rijman, be yu askem waes ya, bambae mi mekem olsem we yu yu askem. Bambae mi mekem yu yu waes moa, i bitim olgeta man we oli bon fastaem long yu. Mo bambae mi givim long yu ol narafala samting ya tu we yu yu no askem. Oltaem long laef blong yu, bambae yu yu rij, mo ol man bambae oli ona long yu.’

Smoltaem biaen, tu woman i kam luk Solomon blong hem i stretem wan bigfala trabol blong tufala. Wan long tufala i talem se: ‘King, mi wetem woman ya, mitufala i stap slip long wan haos nomo, gogo mi mi bonem wan pikinini boe blong mi long haos ya. Mo tu dei i pas, nao hem tu i bonem wan pikinini boe blong hem. Be wan naet, pikinini blong hem i ded. Mo long naet ya, taem mi mi stap slip, hem i girap, i kam long bed blong mi, i tekemaot pikinini blong mi long saed blong mi, nao i go putum long bed blong hem, mo i kam putum blong hem we i ded finis long saed blong mi. Long moning, taem mi girap blong givim titi long pikinini blong mi, mi luk we hem i ded finis. Be taem mi luklukgud long hem, mi luksave we i no pikinini blong mi.’

Nao narafala woman i talem se: ‘!Nogat! Hemia pikinini blong mi ya. Blong yu i ded finis.’ Be fas woman i talem se: ‘!Nogat! Blong yu i ded, blong mi ya i laef!’ Nao tufala i stap raorao olsem long fes blong king. ?Solomon i mekem wanem?

Hem i sanem wan man blong hem i go tekem wan naef blong faet i kam. Nao king i talem se: ‘Yu tekem pikinini ya we i laef, yu katem long tu haf, yu givim haf long woman ya, mo haf long narafala woman ya.’

Nao woman ya we i stret mama blong pikinini ya i krae se: ‘No, plis king, yu no kilim pikinini ya. Yu givim long woman ya.’ Be narafala woman ya i talem se: ‘!Nogat! Yu no givim long wan long mitufala, yu gohed, yu katem long tu haf.’

King Solom i stretem wan bigfala trabol

Nao king i toktok i talem long man blong hem se: ‘Yu no kilim pikinini ya. Yu givim long fas woman ya, from we hem nao i stret mama blong hem.’ Solomon i save se stret mama blong pikinini ya i lavem hem tumas, taswe hem i rere blong letem narafala woman i karem pikinini ya blong mekem se oli no kilim hem i ded. Taem ol man oli harem nius blong samting ya we Solomon i mekem blong stretem trabol ya, oli glad tumas se king blong olgeta i waes olsem.

Taem Solomon i rul, God i blesem ol man, i mekem se graon i karem plante kakae olsem wit, bale, grep, mo fig, wetem plante narafala kakae tu. Ol man oli gat ol gudfala klos mo haos. Olgeta man evriwan oli gat plante samting.

1 King 3:3-28; 4:29-34.Ol Kwestin

 • ?Jeova i talem wanem long Solomon? ?Solomon i ansa olsem wanem?
 • ?From we Jeova i glad long samting we Solomon i askem, Hem i promes blong givim wanem long hem?
 • ?Tufala woman ya i kam luk Solomon from wanem bigfala trabol?
 • ?Olsem pija i soemaot, Solomon i stretem trabol ya olsem wanem?
 • ?Taem Solomon i rul, ol samting i olsem wanem? ?From wanem i olsem?

Sam narafala kwestin

 • Ridim 1 King 3:3-28.

  ?Ol man we oli gat wok insaed long ogenaesesen blong God tede oli save lanem wanem from ol tok long 1 King 3:7 we i kamaot long hat blong Solomon? (Sam 119:105; Prov. 3:5, 6)

  ?Olsem wanem samting we Solomon i askem i olsem wan gudfala eksampol long yumi long saed blong ol stret samting blong askem long prea? (1 King 3:9, 11, NW; Prov. 30:8, 9; 1 Jon 5:14)

  ?Waes fasin blong Solomon blong stretem trabol bitwin long tufala woman ya i mekem yumi sua long wanem samting long saed blong rul blong Bigfala Solomon Jisas Kraes long fiuja? (1 King 3:28; Aes. 9:6, 7; 11:2-4)

 • Ridim 1 King 4:29-34.

  ?Olsem wanem Jeova i ansa long prea blong Solomon we i askem Jeova blong mekem hat blong hem i obei? (1 King 4:29, NW)

  ?Bigfala traehad blong ol man blong go lesin long ol waes blong Solomon i mas givim wanem tingting long yumi long saed blong stadi long Tok blong God? (1 King 4:29, 34; Jon 17:3; 2 Tim. 3:16)