Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Haf 4: Fas King Blong Isrel, Go Kasem Taem We Oli Kalabus Long Babilon

Haf 4: Fas King Blong Isrel, Go Kasem Taem We Oli Kalabus Long Babilon

Sol i faswan king blong Isrel. Be Jeova i sakemaot hem, mo i jusum Deved blong tekem ples blong hem. Bambae yumi lanem plante samting long saed blong Deved. Taem hem i yangfala, hem i faetem bigbigfala man ya Golaeat. Biaen, hem i ronwe from we King Sol i jalus tumas long hem. Naesfala woman ya Abigel i blokem Deved blong i no mekem wan krangke samting.

Afta, yumi lanem plante samting long saed blong Solomon, pikinini blong Deved we i kam king blong Isrel afta long Deved. Wanwan long ol tri faswan king blong Isrel, oli rul blong 40 yia. Afta we Solomon i ded, Isrel i seraot long tu haf, kingdom blong not, mo kingdom blong saot.

Kingdom blong not we i gat 10 laen long hem, i stap blong 257 yia, nao ol man Asiria oli kam spolem hem. Afta we 133 yia i pas, ol ami oli spolem tufala laen long kingdom blong saot. Long taem ya nao, ol man Isrel oli go kalabus long Babilon. Ale, Haf FO i tokbaot 510 yia blong histri we plante bigfala samting oli hapen long hem.

King Solomon i stap prea