Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 43: Josua i Kam Lida

Stori 43: Josua i Kam Lida

MOSES i wantem go insaed long kantri ya Kenan wetem ol man Isrel. Taswe, hem i askem long Jeova se: ‘Jeova, plis yu letem mi mi gokros long Jodan Reva, blong mi luk ol gudfala graon ya we ol kakae i stap gru gud long hem.’ Be Jeova i talem se: ‘!Moses! !Yu stap kwaet! !Yu no talem ol tok ya bakegen!’ ?Yu save from wanem Jeova i talem samting ya?

Hemia from samting we i hapen bifo finis, taem Moses i kilim wan ston. Tingbaot we long taem ya, hem mo Eron tufala i no givim ona long Jeova. Tufala i no talem long ol man se Jeova nao i mekem wota i kamaot long ston ya. From samting ya, Jeova i bin talem long Moses se bambae hem i no save gotru long Kenan wetem ol man Isrel.

Ale, sam manis afta we Eron i ded, Jeova i talem long Moses se: ‘Bambae yu tekem Josua i kam stanap long fes blong pris ya Eleasara wetem olgeta man. Nao long fes blong olgeta man, bambae yu talemaot we Josua bambae i tekem ples blong yu, i kam lida blong olgeta.’ Ale, Moses i mekem olsem we Jeova i talem. Yu save luk samting ya long pija.

Moses i talemaot se Josua i kam lida

Nao Jeova i talem long Josua se: ‘!Josua! Tingting blong yu i mas strong, mo yu mas stanap strong oltaem. Yu nao bambae yu lidim ol man ya, blong yufala i go tekem kantri ya Kenan we mi mi promes se bambae mi givim long olgeta. Mi bambae mi stap wetem yu oltaem.’

Biaen, Jeova i talem long Moses blong klaem i go antap long hil ya Neboho long kantri ya Moab. Long ples ya, Moses i save lukluk i go long narasaed Jodan Reva, mo bambae i lukluk gudfala kantri ya Kenan. Jeova i talem se: ‘Kantri ya nao we mi mi promes long Ebraham, mo Aesak mo Jekob bifo, se bambae mi givim long olgeta we bambae oli kamaot biaen long trifala. Mi mi letem yu yu lukluk nomo, be mi no save letem yu yu go long hem.’

Long ples ya, antap long hil ya Neboho, Moses i ded. Hem i gat 120 yia blong hem. Kam kasem taem ya, hem i stap strong olwe nomo, mo ae blong hem tu i gud. Taem Moses i ded, ol man Isrel oli harem nogud mo oli krae long hem. Be oli glad se Josua i kam niufala lida blong olgeta.

Namba 27:12-23; Dutronome 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.Ol Kwestin

 • ?Long pija ya, hu ya tufala man we tufala i stanap klosap long Moses?
 • ?Jeova i talem wanem long Josua?
 • ?From wanem Moses i go antap long hil ya Neboho? ?Long ples ya Jeova i talem wanem long hem?
 • ?Moses i gat hamas yia taem hem i ded?
 • ?From wanem ol man oli harem nogud? ?Be oli glad long wanem samting?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Namba 27:12-23.

  ?Wanem bigfala wok we Jeova i givim long Josua? ?Olsem wanem Jeova i soemaot tede se hem i stap lukaotgud long ol man blong hem? (Nam. 27:15-19; Wok 20:28; Hib. 13:7)

 • Ridim Dutronome 3:23-29.

  ?From wanem Jeova i no letem Moses mo Eron i gokros long Jodan Reva blong kasem graon ya we hem i promes blong givim? ?Yumi lanem wanem lesen from? (Dut. 3:25-27; Nam. 20:12, 13)

 • Ridim Dutronome 31:1-8, 14-23.

  ?Olsem wanem ol lastok we Moses i talem long ol man Isrel i soem se hem i gat tingting daon mo i letem Jeova i stretem hem? (Dut. 31:6-8, 23)

 • Ridim Dutronome 32:45-52.

  ?Tok blong God i mas gat paoa olsem wanem long laef blong yumi? (Dut. 32:47; Lev. 18:5; Hib. 4:12)

 • Ridim Dutronome 34:1-12.

  ?Nating se Moses i no luk fes blong Jeova stret, be Dutronome 34:10 i soemaot wanem long saed blong fasin fren we hem i gat wetem Jeova? (Eks. 33:11, 20; Nam. 12:8)