Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 35: Jeova i Givim Ol Loa Blong Hem

Stori 35: Jeova i Givim Ol Loa Blong Hem

KLOSAP tu manis afta we ol man Isrel oli aot long Ijip, oli kasem Hil ya Sinae, we narafala nem blong hem Horeb. Hemia ples ya we Jeova i bin toktok long Moses bifo, taem faea i laet long wan smol tri be i no kakae ol lif blong hem. Ale, ol man Isrel oli stanemap ol haos tapolen blong olgeta long ples ya blong oli stap smoltaem.

Nao Moses i klaem i go antap long hil ya, mo ol man Isrel oli wet long hem daon. Antap long hil ya, Jeova i talem long Moses se, Hem i wantem we ol man Isrel oli obei long hem mo oli kam ol spesel man blong Hem. Taem Moses i kamdaon bakegen, hem i talemaot ol tok blong Jeova long ol man Isrel. Mo ol man Isrel oli talem se bambae oli obei long Jeova, from we oli wantem kam ol man blong hem.

Nao Jeova i mekem wan samting we i narakaen. Hem i mekem we smok i kamkamaot long hil ya, mo bigfala tanda i faerap. Hem i toktok i kam long ol man tu, i se: ‘Mi mi Jeova, God blong yufala we i lidim yufala i kamaot long Ijip.’ Nao hem i givim loa ya long olgeta se: ‘Yufala i no mas wosipim narafala god, yufala i mas wosipim mi nomo.’

Tufala flat ston

God i givim naen narafala komanmen no loa long ol man Isrel. Oli fraet tumas, oli talem long Moses se: ‘I moagud we yu nomo yu toktok long mifala. Mifala i fraet tumas taem God i toktok long mifala, mifala i fraet se bambae mifala i ded.’

Biaen, Jeova i talem long Moses se: ‘Yu kam antap long hil ya, klosap long mi. Bambae mi givim tu flat ston long yu, mo ol loa we mi wantem ol man Isrel oli folem, bambae mi raetem long tufala ston ya.’ Taswe Moses i klaem i go antap long hil ya bakegen. Hem i spenem 40 dei mo 40 naet antap.

God i gat plante, plante loa blong givim long ol man blong hem. Moses i raetemdaon ol loa ya. Mo tu, God i givim tufala flat ston ya long Moses. Long tufala ya, God hem wan i raetem ol 10 loa ya we hem i bin talem long olgeta. Oli kolem olgeta se Tenkomanmen.

Moses long Hil ya Sinai

Ol Tenkomanmen ya oli impoten. Be ol narafala loa we God i givim long ol man Isrel, olgeta tu oli impoten. Wan long ol loa ya, hemia: ‘Yufala i mas lavem Jeova, God blong yufala, wetem olgeta hat blong yufala, olgeta tingting blong yufala, olgeta laef blong yufala mo olgeta paoa blong yufala.’ Wan narafala loa, hemia: ‘Yufala i mas lavem ol man we oli stap raonabaot long yufala, yufala i mas mekem i gud long olgeta, olsem we yufala i stap mekem i gud long yufala nomo.’ Pikinini blong God, Jisas Kraes, i talem se tufala loa ya oli hae moa long olgeta narafala loa we Jeova i givim long ol man blong hem, Isrel. Biaen, bambae yumi lanem plante samting long saed blong Pikinini blong God mo ol tijing blong hem.

Eksodas 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Dutronome 6:4-6; Levitikas 19:18; Matiu 22:36-40.Ol Kwestin

 • ?Klosap tu manis afta we ol man Isrel oli aot long Ijip, oli stanemap haos tapolen blong olgeta wea?
 • ?Jeova i talem se hem i wantem olgeta blong mekem wanem? ?Olgeta ya oli ansa olsem wanem?
 • ?From wanem Jeova i givim tufala flat ston long Moses?
 • ?Antap long Tenkomanmen, wanem ol narafala loa bakegen we Jeova i givim long ol man Isrel?
 • ?Jisas Kraes i talem wanem tufala loa we oli hae moa?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Eksodas 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; mo 31:18.

  ?Tok blong Eksodas 19:8 i soem se ol Kristin oli mekem wanem taem oli givim laef blong olgeta i go long Jeova? (Mat. 16:24; 1 Pita 4:1-3)

 • Ridim Dutronome 6:4-6; Levitikas 19:18; mo Matiu 22:36-40.

  ?Olsem wanem ol Kristin oli soem se oli lavem God mo ol narafala man? (Mak 6:34; Wok 4:20; Rom 15:2)