Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 33: Oli Krosem Red Si

Stori 33: Oli Krosem Red Si

?YU LUK samting ya we i stap kamaot? Moses i stap stretem han mo wokingstik blong hem antap long Red Si. Ol man we oli stap sef wetem hem long narasaed blong solwota ya, hemia ol man Isrel. Be Fero mo olgeta ami blong hem oli stap draon long wota ya. I gud yumi luk olsem wanem samting ya i kamaot.

Solwota i draonem ami blong ol man Ijip

Olsem yumi lanem finis, God i mekem 10 panis i kamaot long Ijip. Biaen, Fero i talem long ol man Isrel blong go. Klosap 600,000 man Isrel oli goaot long Ijip, wetem ol woman mo ol pikinini blong olgeta. Mo plante narafala man we oli bilif long Jeova, olgeta tu oli folem ol man Isrel oli goaot. Oli karem ol sipsip, ol nani mo ol buluk blong olgeta oli go wetem olgeta.

Bifo we ol man Isrel oli lego Ijip, oli askem ol man Ijip blong givim klos mo sam samting we oli wokem long gol mo silva long olgeta. Ol man Ijip oli fraet tumas from laswan panis we i bin kasem olgeta. Ale oli givim olgeta samting we ol man Isrel oli askem.

Sam dei biaen, ol man Isrel oli kasem Red Si. Oli spel smol long saed blong solwota ya. Be naoia, Fero mo ol man blong hem oli stat harem nogud from we oli bin sanemaot ol man Isrel. Oli stap talem se: ‘!Mifala i letem ol slef blong mifala oli go fri!’

Taswe Fero i jenisim tingting blong hem wan moa taem bakegen. Hem i hareap blong rerem ol kat blong faet blong hem wetem ol ami blong hem. Ale, oli tekem 600 kat blong faet mo ol narafala kat blong Ijip tu, nao oli go blong lukaotem ol man Isrel.

Taem ol man Isrel oli luk we Fero mo ol ami blong hem oli wantem kasem olgeta bakegen, oli fraet tumas. I no gat rod nating blong oli ronwe. Long wan saed blong olgeta, i gat Red Si i stap, mo long narasaed, ol man Ijip oli stap kam. Be Jeova i putum wan klaod long medel blong ol man blong hem mo ol man Ijip. Taswe ol man Ijip oli no save luk ol man Isrel blong kilim olgeta.

Nao Jeova i talem long Moses blong leftemap wokingstik blong hem antap long Red Si. Taem Moses i mekem olsem, Jeova i mekem win i blu i kam long is. Nao solwota i seraot long tu haf, we tufala i stanap olsem tu stonwol.

Ale ol man Isrel oli wokbaot long drae graon nomo oli gokros long medel blong tufala wota ya. Plante aoa i pas, nao ol milian man Isrel ya wetem olgeta anamol blong olgeta oli kasem narasaed blong solwota ya. Naoia, ol man Ijip oli save luk ol man Isrel bakegen. !Hemia ol slef blong olgeta we oli stap ronwe! Ale, oli no wet, oli resis i go biaen long olgeta, blong pastru long medel blong tufala solwota ya.

Be, God i mekem se ol wil blong ol kat blong olgeta oli kamaot. Ol man Ijip oli fraet tumas, oli talem se: ‘!Hemia Jeova! Hem i stap faet long saed blong ol man Isrel. !Yumi ronwe!’ Be oli let tumas.

Nao Jeova i talem long Moses blong leftemap wokingstik blong hem antap long Red Si bakegen, olsem yu luk long pija ya. Taem Moses i mekem olsem, solwota i kam fulap long ples blong hem bakegen, i kavremap ol man Ijip i draonem olgeta mo ol kat blong olgeta. Olgeta ami ya blong Ijip oli stap traem blong gokros biaen long ol man Isrel. !Be i no gat wan long olgeta we i laef i stap, olgeta evriwan ya oli ded!

!Ol man blong God oli glad tumas we Hem i sevem olgeta! Oli singsing blong talem tangkiu long Jeova, oli se: ‘Jeova i win gud long faet ya, nao nem blong hem i go antap. Hem i sakem ol man mo ol hos blong olgeta oli go draon long solwota.’ Meriam we i sista blong Moses i tekem tamborin blong hem, mo ol narafala woman oli biaen long hem wetem ol tamborin blong olgeta. Oli danis from we oli glad mo oli singsing olsem ol man se: ‘Jeova i win gud long faet ya, nao nem blong hem i go antap. Hem i sakem ol man mo ol hos blong olgeta oli go draon long solwota.’

Eksodas japta 12 kasem 15.Ol Kwestin

 • ?Hamas man Isrel oli aot long Ijip wetem ol woman mo ol pikinini blong olgeta? ?Hu i goaot wetem olgeta ya?
 • ?Fero i harem olsem wanem afta we hem i letem ol man Isrel oli go fri? ?Nao hem i mekem wanem?
 • ?Jeova i mekem wanem blong blokem ol man Ijip oli no save faet agensem ol man blong hem?
 • ?Wanem i hapen taem Moses i leftemap wokingstik blong hem antap long Red Si? ?Mo ol man Isrel oli mekem wanem?
 • ?Wanem i hapen taem ol man Ijip oli resis i go long solwota blong traem kasem ol man Isrel?
 • ?Ol man Isrel oli mekem wanem blong soem se oli glad mo blong talem tangkiu long Jeova we i sevem olgeta?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Eksodas 12:33-36.

  ?Olsem wanem Jeova i mekem se ol man blong hem oli karem pei from ol yia we oli wok slef long Ijip? (Eks. 3:21, 22; 12:35, 36)

 • Ridim Eksodas 14:1-31.

  ?Olsem wanem ol tok blong Moses long Eksodas 14:13, 14 i save givhan long ol man blong Jeova tede we oli stap fesem bigfala faet blong Amagedon? (2 Kron. 20:17; Sam 91:8)

 • Ridim Eksodas 15:1-8, 20, 21.

  ?From wanem ol man blong Jeova oli mas singsing blong presem hem? (Eks. 15:1, 2; Sam 105:2, 3; Rev. 15:3, 4)

  ?Meriam mo ol narafala woman we oli presem Jeova long Red Si oli givim wanem eksampol long ol Kristin woman tede? (Eks. 15:20, 21; Sam 68:11)