Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 32: Ol 10 Panis

Stori 32: Ol 10 Panis

OL PIJA ya oli soem ol panis we Jeova i putum long Ijip. Long faswan pija, Eron i stap kilim Nael Reva wetem wokingstik blong hem. Taem hem i mekem olsem, wota blong reva i kam blad. Ol fis oli ded, mo reva i stap sting nomo.

Ol panis oli kasem ol man Ijip

Nekis samting, Jeova i mekem se ol frog oli kamkamaot long Nael Reva. Oli fulap we oli fulap — oli stap insaed long ol oven mo ol sospen blong mekem bred, mo long bed blong ol man — long evri ples. Taem ol frog ya oli ded, ol man Ijip oli sakem olgeta long ol bigbigfala hip, mo kantri ya i sting from ol frog ya.

Biaen, Eron i kilim graon wetem wokingstik blong hem, nao asis blong graon oli kam ol smosmol moskito. Oli flae olbaot mo oli kakae man. Hemia namba tri panis long kantri ya Ijip.

Ol narafala panis we oli kam biaen, oli kasem ol man Ijip nomo, be i no ol man Isrel. Namba fo panis, hemia ol bigbigfala flae we oli go insaed long olgeta haos blong ol man Ijip. Namba faef panis i spolem ol anamol. Plante buluk, sipsip mo nani blong ol man Ijip oli ded.

Nekis panis, Moses mo Eron tufala i tekem sam asis blong faea mo tufala i sakem oli go antap. Nao ol boela oli kamaot long ol man mo ol anamol. Hemia namba sikis panis.

Afta long samting ya, Moses i leftemap han blong hem i go antap, mo Jeova i mekem tanda i faerap, mo ol ston blong aes oli folfoldaon. Ol man Ijip oli neva luk ol ston blong aes we oli bigbigwan olsemia.

Namba eit panis, hemia ol lokis we oli kam fulap long evri ples. I no gat wan taem bifo no afta, we ol man oli luk fulap lokis olsem. Ol lokis ya oli kakae evri samting we i stap, afta we ol ston blong aes oli spolem ples.

Namba naen panis, hemia tudak. Blong tri dei, evri ples long kantri ya i tudak we i tudak. Be ol man Isrel oli gat laet long ples blong olgeta.

Laswan samting, God i talem long ol man blong hem blong sakem blad blong wan yangfala nani no wan yangfala sipsip i go long doa blong haos blong olgeta. Ale, enjel blong God we i pastru long Ijip bambae i luk blad ya, nao hem i no save kilim wan man long haos ya. Be long ol haos we i no gat blad long doa blong olgeta, enjel ya blong God i kilim i ded fasbon blong famle ya, mo blong ol anamol blong olgeta tu. Hemia namba 10 panis.

Afta long laswan panis ya, Fero i talem long ol man Isrel blong oli go. Ol man blong God oli rere finis, ale long naet ya nomo oli goaot long Ijip.

Eksodas japta 7 kasem 12.Ol Kwestin

 • Lukluk ol pija long stori ya, mo tokbaot fas panis, seken panis, mo namba tri panis we Jeova i putum long Ijip.
 • ?Olsem wanem trifala panis ya i defren long ol narafala panis we oli kam biaen?
 • ?Wanem namba fo, namba faef, mo namba sikis panis?
 • Tokbaot namba seven, namba eit, mo namba naen panis.
 • ?Bifo we Jeova i givim namba ten panis, hem i talem long ol man Isrel se oli mas mekem wanem?
 • ?Wanem namba ten panis? ?Wanem i hapen afta long panis ya?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Eksodas 7:19-8:23.

  Ol kleva blong Ijip oli mekem majik blong kopi long fas mo seken panis. ?Be oli talem wanem afta long namba tri panis? (Eks. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)

  ?Olsem wanem namba fo panis i soemaot se Jeova i naf blong lukaotgud long ol man blong hem? ?Save ya i mekem wanem long yumi ol man blong God we yumi klosap nomo long taem blong “bigfala trabol”? (Eks. 8:22, 23; Rev. 7:13, 14; 2 Kron. 16:9)

 • Ridim Eksodas 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; mo 10:13-15, 21-23.

  ?Ten panis ya oli mekem wanem tufala grup i kam long klia ples? ?Stori ya i mekem se yumi tingbaot tufala grup ya tede olsem wanem? (Eks. 8:10, 18, 19; 9:14)

  ?Olsem wanem Eksodas 9:16 i givhan long yumi blong save risen from wanem Jeova i letem Setan i stap kasem naoia? (Rom 9:21, 22)

 • Ridim Eksodas 12:21-32.

  ?Olsem wanem Pasova i givhan blong sevem laef blong plante man? ?Pasova i olsem pija blong wanem samting? (Eks. 12:21-23; Jon 1:29; Rom 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)