Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 28: ?Olsem Wanem Bebi Moses i Stap Sef?

Stori 28: ?Olsem Wanem Bebi Moses i Stap Sef?

?YU LUK smol bebi ya we i stap krae, mo i holem fingga blong woman ya? Hemia Moses. ?Yu save hu ya naesfala woman ya? Hem i gel blong king blong Ijip, gel blong Fero.

Gel blong Fero i faenem Moses

Mama blong Moses i haedem bebi blong hem blong tri manis, from we hem i no wantem se ol man Ijip oli kilim bebi ya i ded. Be hem i save se maet wan man i faenem hem, taswe hem i mekem wan samting blong traem sevem laef blong Moses.

Hem i tekem wan basket, mo hem i blokem long kolta, blong wota i no save go insaed. Nao, hem i putum Moses insaed long basket ya, mo i go haedem long medel blong ol longlongfala gras we i stap gru long saed blong Nael Reva. Mo hem i talem long Meriam we i sista blong Moses, se hem i mas stanap longwe lelebet, blong lukluk wanem bambae i hapen long bebi ya.

I no longtaem, gel blong Fero i kamdaon long Nael Reva blong swim. Nao hem i sek long basket ya we i stap long medel blong ol longlongfala gras. Hem i singaot wan gel we i wok blong hem, i se: ‘Yu go karem basket ya i kam long mi.’ !Taem gel blong king i openem basket, hem i luk bebi ya we i naes we i naes! Smol Moses ya i stap krae mo gel blong king i sore long hem. Hem i no wantem we ol man oli kilim hem i ded.

Nao Meriam i kam klosap. ?Yu luk hem long pija ya? Meriam i askem long gel blong Fero se: ‘?Yu wantem we mi go lukaot wan woman Isrel blong i kam givim titi long pikinini ya?’

Gel blong king i talem se: ‘Yes, yu go.’

Ale Meriam i resis i go singaot mama blong hem. Taem mama blong Moses i kam, gel blong king i talem se: ‘Yu tekem pikinini ya, yu go. Yu givim titi long hem mo yu lukaot gud long hem. Bambae mi pem yu from.’

Taswe, mama blong Moses i lukaot long prapa pikinini blong hem. Taem Moses i kam bigwan lelebet, mama blong hem i karem hem i gobak long gel blong Fero. Woman ya i lukaot long hem olsem we i stret pikinini blong hem nomo. From samting ya, Moses i gruap long haos blong Fero.

Eksodas 2:1-10.Ol Kwestin

  • ?Bebi we i stap long pija ya hem i hu? ?Hem i stap holem fingga blong hu?
  • ?Mama blong Moses i mekem wanem blong ol man oli no kilim bebi ya i ded?
  • ?Smol gel long pija ya hem i hu? ?Mo hem i mekem wanem?
  • ?Taem gel blong Fero i faenem bebi ya, Meriam i askem wanem long hem?
  • ?Gel blong king i talem wanem long mama blong Moses?

Wan narafala kwestin

  • Ridim Eksodas 2:1-10.

    ?Wanem janis we mama blong Moses i gat blong tijim Moses taem hem i smol? ?Hem i givim wanem gudfala eksampol long ol papa mama tede? (Eks. 2:9, 10; Dut. 6:6-9; Prov. 22:6; Efes. 6:4; 2 Tim. 3:15)