Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 22: Oli Putum Josef Long Kalabus

Stori 22: Oli Putum Josef Long Kalabus

JOSEF i gat 17 yia nomo taem ol man blong salem ol slef oli karem hem i kam long Ijip. Long ples ya, oli salem hem i go long Potifa. Potifa i wan man blong wok blong Fero, king blong Ijip

Josef i kalabus

Josef i wok had long haos blong masta blong hem, Potifa. Taswe, afta we sam taem i pas, Potifa i putumap hem olsem bos blong haos mo olting blong hem. ?Sipos i olsem, from wanem Josef i stap kalabus? Hemia from waef blong Potifa.

Josef i gruap i kam wan man we bodi blong hem i naes. Nao woman blong Potifa i wantem we Josef i slip wetem hem. Be Josef i save se samting ya i no stret, mo i no wantem mekem. Ale, woman blong Potifa i kam kros tumas. Taswe, taem Potifa i kambak long haos, woman ya i giaman se: ‘!Josef ya i rabis! !Hem i wantem fosem mi blong i slip wetem mi!’ Potifa i bilivim woman blong hem, nao hem i kros tumas. Ale, hem i sakem Josef i go long kalabus.

Kwiktaem nomo, bos blong kalabus i luk we Josef i wan gudfala man. Taswe, hem i putumap Josef blong i lukaot long ol narafala man long kalabus. Samtaem biaen, Fero i kros long man blong lukaot long waen blong hem, mo long man blong mekem bred blong hem. Ale, hem i sakem tufala man ya long kalabus. Wan naet, tufala ya i drim, be tufala i no save mining blong tufala drim ya. Long nekis dei, Josef i talem se: ‘Traem talemaot tufala drim ya long mi.’ Ale, tufala i mekem olsem. Nao, God i givhan long Josef blong talemaot mining blong tufala drim ya.

Josef i talem long man blong lukaot long waen blong king se: ‘Long tri dei, bambae Fero i tekemaot yu long kalabus, i putumap yu bakegen long wok blong yu.’ Taswe Josef i talem long hem se: ‘Taem yu yu fri, plis, yu mas tingbaot mi. Yu mas tokbaot mi long Fero, blong givhan long mi blong mi tu mi save aot long kalabus ya.’ Be, Josef i talem defren toktok long man blong mekem bred blong king. Hem i talem se: ‘Long tri dei, bambae Fero i katemaot hed blong yu.’

Afta we tri dei i pas, olgeta samting we Josef i talemaot oli kamtru. Fero i givim oda blong katemaot hed blong man blong mekem bred blong hem. Be man blong lukaot long waen blong hem i aot long kalabus mo i holem wok blong hem bakegen. !Be man ya i fogetem gud Josef! Hem i no tokbaot Josef long Fero. Josef i stap nomo long kalabus.

Jenesis 39:1-23; 40:1-23.Ol Kwestin

 • ?Josef i gat hamas yia taem oli tekem hem i go long Ijip? ?Wanem i hapen long hem long Ijip?
 • ?From wanem oli putum Josef long kalabus?
 • ?Oli givim wanem wok long Josef taem hem i stap long kalabus?
 • ?Long kalabus, Josef i mekem wanem long man blong lukaot long waen blong king mo man blong mekem bred?
 • ?Wanem i hapen afta we man blong lukaot long waen blong king i gofri?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Jenesis 39:1-23.

  Long taem blong Josef, God i no givim wan loa yet se man i no mas slip wetem woman blong narafala man. ?Taswe, from wanem Josef i ronwe long woman blong Potifa? (Jen. 2:24; 20:3; 39:9)

 • Ridim Jenesis 40:1-23.

  Tokbaot drim blong man blong lukaot long waen blong king mo mining blong drim ya we Jeova i givim long Josef. (Jen. 40:9-13)

  ?Wanem drim blong man blong mekem bred? ?Wanem mining blong drim ya? (Jen. 40:16-19)

  ?Olsem wanem slef we i stret mo waes i folem fasin blong Josef? (Jen. 40:8; Sam 36:9; Jon 17:17; Wok 17:2, 3)

  ?Olsem wanem Jenesis 40:20 i givhan long yumi blong save tingting we ol Kristin oli mas gat long saed blong ol lafet blong betde? (Pri. 7:1; Mak 6:21-28)