Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 21: Ol Brata Blong Josef Oli No Laekem Hem

Stori 21: Ol Brata Blong Josef Oli No Laekem Hem

YU LUK boe ya we i harem nogud tumas. Hemia Josef ya. Ol brata blong hem oli salem hem i go long ol man ya we oli stap wokbaot i go long Ijip. Bambae Josef i kam wan slef long Ijip. ?From wanem ol brata blong hem oli mekem nogud samting ya? From we oli jalus long Josef.

Ol brata blong Josef oli salem hem

Papa blong olgeta, Jekob, i lavem Josef tumas. Jekob i givim wan kot long Josef blong soem se hem i laekem hem. Kot ya i longfala mo i flas we i flas. Ol 10 bigfala brata blong Josef, oli luk we Jekob i lavem Josef, nao oli jalus mo oli agensem Josef from. Be i gat wan narafala risen tu we i mekem se oli no laekem hem.

Josef i luk tu drim. Long tufala drim ya, ol brata blong Josef oli bodaon long hem. Taem Josef i talemaot tufala drim ya long ol brata blong hem, oli agensem hem moa.

Wan dei, ol bigfala brata blong Josef oli stap lukaot long ol sipsip blong papa blong olgeta. Nao Jekob i talem long Josef blong go luk olgeta blong faenemaot sipos oli oraet. Taem ol brata blong Josef oli luk hem i stap kam, sam long olgeta oli talem se: ‘!I gud yumi kilim hem i ded!’ Be Ruben we i fasbon, i talem se: ‘!No, i nogud yumi mekem samting ya!’ Ale, oli holem Josef, oli sakem hem i go long wan wel we i drae finis. Nao oli sidaon blong tokbaot wanem we bambae oli mekem long hem.

I no longtaem, oli luk sam man long laen blong Ismael oli wokbaot i kam. Juda i talem long ol brata blong hem se: ‘I gud yumi salem Josef i go long ol man ya long laen blong Ismael.’ Ale, oli mekem samting ya. Oli salem Josef i go long ol man ya we praes blong hem ten taosen vatu. !Hemia i nogud tumas, oli no kaen nating long Josef!

?Ol brata ya oli talem wanem long papa blong olgeta? Oli kilim wan nani i ded mo oli draonem naesfala kot blong Josef long blad blong nani ya. Ale oli karem kot ya i kam long Jekob, papa blong olgeta, mo oli talem se: ‘Papa. Mifala i faenem kot ya. Yu traem luk. ?Hem i blong Josef?’

Jekob i luksave kot ya. Hem i krae, se: ‘Pikinini blong mi ya, wan anamol i kilim hem. Wan samting i kakae hem finis.’ Hemia nao samting we ol brata blong Josef oli wantem se papa blong olgeta i bilivim. Jekob i harem nogud tumas. Hem i krae blong plante dei. Be Josef i no ded. Bambae yumi luk wanem i hapen long hem taem ol man oli karem hem i go wetem olgeta.

Jenesis 37:1-35.Ol Kwestin

 • ?From wanem ol brata blong Josef oli jalus? ?Ale, oli mekem wanem?
 • ?Ol brata blong Josef oli wantem mekem wanem long hem? ?Be Ruben i talem wanem long olgeta?
 • ?Wanem i hapen taem sam man long laen blong Ismael oli pas?
 • ?Ol brata blong Josef oli mekem wanem nao papa blong olgeta i ting se Josef i ded?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Jenesis 37:1-35.

  ?Olsem wanem ol Kristin oli save folem eksampol blong Josef taem oli ripotem man long kongregesen we i mekem bigfala sin? (Jen. 37:2; Lev. 5:1; 1 Kor. 1:11)

  ?Wanem i pulum ol brata blong Josef blong mekem i nogud long hem? (Jen. 37:11, 18; Prov. 27:4; Jem. 3:14-16)

  ?Jekob i mekem wanem samting we evri man i mekem taem wan fren no famle i ded? (Jen. 37:35)