Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 19: Jekob i Gat Wan Bigfala Famle

Stori 19: Jekob i Gat Wan Bigfala Famle
Jekob wetem ol pikinini boe blong hem

TRAEM lukluk bigfala famle ya. Hemia ol 12 boe blong Jekob. Mo hem i gat sam gel tu. ?Yu save nem blong ol pikinini blong hem? Ale, yumi lanem sam blong olgeta.

Lea i mama blong Ruben, Simeon, Livae mo Juda. Taem Rejel i luk we hem i no save karem pikinini, hem i harem nogud tumas. Ale hem i givim woman slef blong hem Bilhaha i go long Jekob, mo Bilhaha i gat tu pikinini boe, nem blong tufala, Dan mo Naftali. Nao Lea tu i givim woman slef blong hem Silpa i go long Jekob, mo Silpa i karem Gad mo Asere. Biaen, Lea i gat tu narafala boe, Isakara mo Sebulun.

Nao Rejel i gat bel mo i karem wan pikinini boe. Hem i putum nem blong hem se Josef. Bambae yumi storian plante long saed blong Josef, from we hem i kam wan man we i impoten tumas. Hemia nao 11 pikinini boe we Jekob i gat taem hem i stap long ples blong Laban, papa blong Rejel.

Jekob i gat sam pikinini gel tu, be Baebol i talem nem blong wan nomo, hemia Daena.

Wan dei, Jekob i tekem disisen blong livim Laban mo gobak long Kenan. Ale, hem i tekem bigfala famle blong hem oli kam wanples wetem ol sipsip mo buluk blong hem we oli plante tumas, mo oli statem longfala trip ya.

Oli kam kasem Kenan, nao smoltaem biaen, Rejel i bonem wan narafala pikinini boe. Samting ya i kamaot taem oli stap mekem wan trip. Rejel i gat hadtaem blong bonem pikinini ya, ale hem i ded from. Be smol boe ya i oraet nomo. Jekob i putum nem blong hem se Benjamin.

I gud yumi traem rimemba nem blong ol 12 pikinini boe blong Jekob from we ol laen blong Isrel oli kamaot long olgeta ya. Yes, ol 12 laen blong Isrel oli karem nem blong 10 pikinini blong Jekob mo tu pikinini blong Josef. Aesak i laef plante yia afta we ol pikinini ya oli bon, mo i sua se hem i glad tumas blong gat plante smol bubu blong hem. Be i gud yumi luk naoia wanem i hapen long smol bubu gel blong hem, Daena.

Jenesis 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Ol Kwestin

 • ?Wanem nem blong sikis boe we Jekob i gat wetem faswan woman blong hem Lea?
 • ?Wanem nem blong tufala boe we Jekob i gat wetem Silpa, woman slef blong Lea?
 • ?Wanem nem blong tufala boe we Jekob i gat wetem Bilhaha, woman slef blong Rejel?
 • ?Wanem nem blong tufala pikinini boe blong Rejel? ?Be wanem i hapen taem seken boe i bon?
 • ?Long pija, yu luk hamas pikinini boe blong Jekob? ?Wanem i kamaot long olgeta?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Jenesis 29:32-35; 30:1-26; mo 35:16-19.

  ?Plante man Hibru long taem bifo oli jusum nem blong ol boe blong olgeta olsem wanem, olsem yumi luk long 12 boe blong Jekob?

 • Ridim Jenesis 37:35.

  ?Baebol i tokbaot Daena nomo we i dota blong Jekob, be olsem wanem yumi save se hem i gat sam moa dota blong hem? (Jen. 37:34, 35)