Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stori 14: God i Traem Bilif Blong Ebraham

Stori 14: God i Traem Bilif Blong Ebraham

?EBRAHAM i stap mekem wanem long ples ya? Hem i holem wan naef, mo i luk olsem se bambae hem i kilim boe blong hem i ded. ?Be from wanem hem i mekem samting ya? Fastaem, bambae yumi luk olsem wanem Ebraham mo Sera tufala i kasem pikinini ya.

Ebraham i rere blong kilim Aesak i ded olsem wan sakrefaes

Tingbaot, God i bin promes long tufala se bambae tufala i gat wan pikinini boe. Be i luk olsem se samting ya i no save hapen from we Ebraham mo Serai i olfala tumas. Be Ebraham i bilif se God i naf blong mekem evri samting. ?Ale, wanem i hapen?

Wan ful yia i pas afta we God i mekem promes ya long hem. Nao, taem Ebraham i gat 100 yia, mo Sera i gat 90 yia, tufala i gat wan pikinini boe, nem blong hem, Aesak. !Yes, God i holem promes blong hem!

Be taem Aesak i kam bigwan, Jeova i traem bilif blong Ebraham. Hem i singaot hem i se: ‘!Ebraham!’ Mo Ebraham i ansa se: ‘!Yes!’ God i talem long hem se: ‘Yu mas tekem pikinini blong yu, Aesak, wan nomo we yu yu gat, mo yu mas go antap long wan hil we bambae mi soemaot long yu. Long ples ya, yu mas kilim hem i ded, mo bonem hem olsem wan sakrefaes we yu givim i kam long mi.’

Tok ya i mekem Ebraham i harem nogud tumas, from we hem i lavem pikinini blong hem. Mo tingbaot, God i promes finis se ol pikinini blong Ebraham bambae oli stap long kantri blong Kenan. ?Sipos Aesak i ded, olsem wanem samting ya i save kamtru? Ebraham i no save from wanem God i askem hem blong mekem samting ya. Nating se hem i no kasem save, be hem i obei.

Hem i wokbaot i go antap long hil ya, i wokem wan olta, mo i fasem Aesak long olta ya. Nao hem i tekem naef blong hem blong stikim pikinini blong hem i ded. Be taem hem i leftemap naef ya, enjel blong God i singaot hem bakegen i se: ‘!Ei! !Ebraham, Ebraham!’ Mo Ebraham i ansa se: ‘!Yes!’

God i talem se: ‘Yu no spolem boe ya. Yu no mekem wan samting long hem. Naoia mi save se yu yu bilif tru long mi, from we yu no holemtaet pikinini ya blong yu, wan nomo we yu yu gat, be yu rere nomo blong letem hem i ded.’

!Tru ya, Ebraham i gat bigfala bilif long God! Hem i bilif se Jeova i naf blong mekem eni samting, mo i save mekem pikinini blong hem i laef bakegen tu. Be God i no rili wantem we Ebraham i kilim Aesak i ded. Taswe, hem i mekem se wan sipsip i fas long wan smol tri, nao hem i talem long Ebraham blong kilim sipsip ya i ded olsem wan sakrefaes, blong tekem ples blong Aesak.

Jenesis 21:1-7; 22:1-18.Ol Kwestin

 • ?God i mekem wanem promes long Ebraham? ?Olsem wanem God i mekem promes ya i kamtru?
 • ?Olsem wanem God i traem bilif blong Ebraham? (Lukluk pija.)
 • ?Nating se Ebraham i no kasem save long risen blong oda blong God, hem i mekem wanem?
 • ?Wanem i hapen taem Ebraham i leftemap naef blong kilim pikinini blong hem i ded?
 • ?Bilif blong Ebraham i strong gud?
 • ?God i givim wanem anamol long Ebraham blong i save mekem sakrefaes long hem? ?Olsem wanem hem i givim anamol ya long Ebraham?

Sam narafala kwestin

 • Ridim Jenesis 21:1-7.

  ?From wanem Ebraham i mekem sakomsaes long boe blong hem long namba eit dei? (Jen. 17:10-12; 21:4)

 • Ridim Jenesis 22:1-18.

  ?Olsem wanem Aesak i soem se hem i obei long papa blong hem Ebraham? ?Mo samting ya i pija blong wanem bigfala samting we bambae i kamtru biaen? (Jen. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)