Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

BUK BLONG OL BAEBOL STORI

BUK BLONG OL BAEBOL STORI

Haf 1 GOD I WOKEM OLGETA SAMTING, GO KASEM BIGFALA WOTA

Haf 2 BIGFALA WOTA I RON, GO KASEM TAEM WE OL MAN ISREL OLI AOT LONG IJIP

Haf 3 OL MAN ISREL OLI AOT LONG IJIP, GO KASEM FAS KING BLONG ISREL

Haf 4 FAS KING BLONG ISREL, GO KASEM TAEM WE OLI KALABUS LONG BABILON

Haf 5 OLI KALABUS LONG BABILON, GO KASEM WE OLI BILDIM BAKEGEN STONWOL BLONG JERUSALEM

Haf 6 TAEM WE JISAS I BON, GO KASEM TAEM WE HEM I DED

Haf 7 JISAS I LAEF BAKEGEN, GO KASEM TAEM WE POL I KALABUS

Haf 8 SAMTING WE BAEBOL I TALEMAOT HEM I KAMTRU