2017-​2018 Program Blong Eria Asembli​—Wetem Brata We Branj Ofis i Sanem

Yu save luk program blong eria asembli ya, we bambae brata we branj ofis i sanem i mekem ol tok.

!Yu No Kam Slak Blong Folem Loa Blong Kraes!

Ol tok bambae oli eksplenem se Loa blong Kraes hem i wanem, mo tu olsem wanem yumi save folem.

Faenem Ansa Blong Ol Kwestin Ya

Bambae yumi ansa long ol kwestin ya long taem blong ol tok.