Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

SAM MOA SAVE

Winim Fasin Ya We Man i Pleplei Wetem Samting Blong Hem

Winim Fasin Ya We Man i Pleplei Wetem Samting Blong Hem

Fasin ya we man i pleplei wetem samting blong hem i no givhan nating long hem blong fren wetem God. Fasin ya i pulum man blong tingbaot samting we hem nomo i wantem, mo blong tingting long ol samting we oli nogud. Man no woman we i pleplei wetem samting blong hem i save kam olsem we hem i no tinghae long ol narafala, from we long tingting blong hem, hem i slip wetem olgeta nomo. Hem i no moa luk se lav i joen wetem fasin blong slip wetem narafala, be hem i daonem fasin ya i kam wan samting we hem i mekem blong harem gud blong smoltaem, mo blong mekem ol filing blong seks oli godaon. Be fasin ya we hem i pleplei wetem samting blong hem i mekem  filing blong seks i godaon blong smoltaem nomo. Fasin ya i no save givhan long hem blong “kilimaot ol fasin” nogud olsem olgeta ya: “mekem nogud wetem [man no] woman,” mo “mekem ol samting blong sem,” mo “wantem woman [no man] tumas.” Nogat. Defren olgeta, fasin ya we man i pleplei wetem samting blong hem i wekemap ol haf blong bodi blong hem blong mekem ol rabis fasin ya.—Kolosi 3:5.

Aposol Pol i raetem se: “Ol fren . . . yumi mas mekem yumi klin. Olgeta samting long bodi blong yumi mo long tingting blong yumi we oli stap mekem yumi doti long fes blong God, yumi mas sakemaot olgeta evriwan. Mo yumi mas traehad blong mekem fasin blong yumi i klin, i tabu, from we yumi stap ona gud long God, mo yumi man blong hem nomo.” (2 Korin 7:1) Sipos yu stap faenem i hadwok blong folem ol advaes ya, yu no mas letem tingting blong yu i foldaon. Jeova i rere oltaem blong ‘fogivim man’ mo blong givhan long hem. (Ol Sam 86:5; Luk 11:9-13) From we hat blong yu i stap jajem yu, mo from we yu stap traehad blong winim fasin ya, yu yu soemaot se yu gat wan tingting we i stret, nating se yu foldaon wanwan taem bakegen. Mo tu, yu no mas fogetem se “God i hae moa long tingting [“hat,” NW] blong yumi, mo hem i save evri samting.” (1 Jon 3:20) God i no luk ol sin nomo we yumi mekem. Hem i luk yumi fulwan. Samting ya i mekem se hem i lesin wetem sore, taem yumi prea long hem wetem fulhat blong yumi blong askem hem blong fogivim yumi. Taswe yu no mas kam taed blong prea long God wetem fulhat blong yu we tingting blong yu i stap daon, olsem wan pikinini we i kam long papa blong hem taem hem i kasem trabol. Jeova bambae i blesem yu, i givim wan tingting long yu we i klingud. (Ol Sam 51:1-12, 17; Aesea 1:18) Be yu mas mekem ol samting tu we oli stret long ol prea blong yu. Olsem nao, yu mas traehad blong blokem olkaen rabis pija mo ol rabis fren tu. *

Sipos fasin ya i gohed blong mekem trabol long yu, plis storian wetem Kristin papa mo mama blong yu, no maet wetem wan fren we hem i bigman long ol Kristin fasin mo i rili kea long yu. *Ol Proveb 1:8, 9; 1 Tesalonaeka 5:14; Taetas 2:3-5.

^ par. 4 Wan gudfala samting we plante famle oli mekem, oli putum kompiuta long wan ples long haos we evriwan long famle oli stap pas long hem oltaem. Mo tu, sam famle oli pem wan program we i blokem ol rabis pija mo stori, blong i no kamtru long kompiuta blong olgeta. Be i tru, i no gat wan program we yumi save trastem fulwan.

^ par. 5 Blong kasem moa advaes blong halpem yu blong winim fasin ya, lukluk haf ya “Ol Yangfala Oli Askem . . . “?Olsem Wanem Mi Save Winim Fasin Ya?” long Wekap! blong Jenuware-Maj, 2007, mo pej 205-211 blong buk ya Ol Kwestin We Ol Yangfala Oli Askem—Ol Ansa We Oli Wok Gud.