Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

SAM MOA SAVE

?Wetaem Mo From Wanem Wan Kristin Woman i Mas Kavremap Hed Blong Hem?

?Wetaem Mo From Wanem Wan Kristin Woman i Mas Kavremap Hed Blong Hem?

?Wetaem mo from wanem wan Kristin woman i mas kavremap hed blong hem long wosip blong hem? I gud yumi tingbaot ol toktok we tabu spirit i pulum aposol Pol blong raetem long saed ya. Ol tok we hem i raetem oli save lidim yumi blong mekem ol gudfala desisen we oli leftemap nem blong God. (1 Korin 11:3-16) Pol i soemaot se i gat tri impoten poen blong tingbaot: (1) wanem samting we woman ya i mekem we i nidim blong hem i kavremap hed, (2) wetaem mo weples i stret blong woman i mas mekem olsem, mo (3) wanem ol risen we oli pulum hem blong harem se i mas obei long rul ya.

Wanem samting we woman i mekem. Pol i tokbaot tu samting, hemia prea mo talemaot ol tok we God i givim. (Vas 4, 5) Prea i wan fasin blong toktok long Jeova wetem bigfala respek. Mo wok blong talemaot ol tok we God i givim, hemia i minim olgeta wok blong tijim Baebol we  wan Kristin i mas mekem tede. ?Pol i minim se wan woman i mas kavremap hed blong hem evri taem we hem i prea mo tijim trutok blong Baebol? Nogat. I gat sam stret taem blong kavremap hed.

Wetaem mo weples. Ol tok blong Pol oli soemaot se i gat tu ples, no taem, we woman i mas kavremap hed blong hem. Wan, hemia long famle, mo narawan, hemia long kongregesen. Pol i raetem se: “Man, hem i hed blong woman blong hem . . . Sipos wan woman i prea long fes blong ol man, no i talemaot tok we God i givim long hem, be i no kavremap hed blong hem, fasin ya bambae i mekem sem long man blong hem, we i hed blong hem.” (Vas 35) Insaed long famle, Jeova i jusum hasban, blong i stap olsem hed blong woman. Sipos woman i mekem wan wok we Jeova i talem se i blong hasban, be hem i no kavremap hed blong hem blong soemaot se hem i luksave raet we hasban i gat antap long hem, ale woman ya i mekem sem long hasban blong hem. Sipos from sam risen, woman ya i mas mekem wan Baebol stadi mo hasban blong hem i stap tu long stadi ya, woman ya i mas kavremap hed blong hem blong soemaot we hem i luksave se man i hed blong hem. Hem i mas mekem olsem nomata sipos man blong hem i baptaes no nogat, from we hasban i hed blong famle. * Sipos sista ya i gat wan pikinini boe blong hem we i baptaes finis, ale, evri taem we sista ya i prea no i tij, taem pikinini ya i stap, hem i mas kavremap hed blong hem. Hemia i no min se boe ya i hed blong famle, be woman ya i mekem samting ya blong soemaot respek long ol brata we oli baptaes finis, long Kristin kongregesen.

Pol i talem olsem wanem blong mekem insaed long kongregesen, i se: ‘Sipos i gat sam man we oli wantem rao yet long bisnes ya, tok blong mi i olsem. Long taem blong wosip, mifala i no save mekem narafala fasin, mo long olgeta [kongregesen] blong God tu oli no save mekem.’ (Vas 16) Long Kristin kongregesen, ol man we oli baptaes nao oli hed long ol narafala. (1 Timoti 2:11-14; Hibrus 13:17) Ol man nomo oli save holem wok olsem elda mo man blong givhan, blong lukaot long ol sipsip blong God. (Ol Wok 20:28) Be samtaem i gat sam samting i hapen we i mekem se wan Kristin woman i mas holem wan wok we i wok blong brata we i baptaes nomo. Olsem maet hem i mas mekem miting blong prij, from we i no gat brata i stap blong mekem miting ya. Mo tu, maet hem i mekem wan Baebol stadi mo i gat wan brata we i baptaes i joen wetem hem long stadi ya. Ol samting olsem miting  blong prij mo ol Baebol stadi, oli wok blong tijim man we Kristin kongregesen i stap mekem. Taswe long taem olsem, sista i mas kavremap hed blong hem, from we hem i luksave se hem i stap mekem wan wok we brata nao i mas mekem.

Be i gat plante samting long saed blong wosip blong yumi we sista i no mas kavremap hed from. Hem i no mas mekem olsem taem hem i givim ansa long ol Kristin miting, taem hem i prij long ol haos wanwan wetem hasban blong hem no wan narafala brata we i baptaes, mo taem hem wan i mekem stadi mo i prea wetem ol pikinini blong hem we oli no baptaes yet. Maet i gat sam narafala taem we sista i no save se i mas mekem olsem wanem, ale i gud hem i lukaot moa save, blong faenem ansa blong ol kwestin ya. * Sipos hem i faenem ansa, be i harem yet se tingting blong hem i stikim hem, ale i gud we hem i kavremap hed blong hem long taem ya, olsem pija antap i soemaot. I no rong sipos sista ya i jus blong mekem olsem.

Ol risen. Long vas 10, yumi faenem tu risen from wanem wan Kristin woman i mas obei long rul ya blong kavremap hed blong hem: “I stret nomo blong woman i kavremap hed blong hem blong soemaot long ol enjel, we hem i stap long han blong man blong hem.” Faswan risen, yumi makemgud tok ya se ‘soemaot we hem i stap long han blong man blong hem.’ Taem wan woman i kavremap hed blong hem, hem i soemaot se hem i agri long desisen we Jeova i mekem, se ol brata nao oli holem wok blong hed insaed long kongregesen. Taswe, fasin ya blong hem i soemaot we hem i lavem Jeova God mo i wantem stap tru long Hem. Namba tu risen we i stap long vas ya, hemia tok ya “blong soemaot long ol enjel.” ?Wanem tingting blong ol enjel, we oli strongfala spirit man, taem oli luk we wan woman i kavremap hed blong hem?

Ol enjel oli intres tumas blong luk se olgeta man long wol mo olgeta enjel long heven we oli stap long ogenaesesen blong Jeova, oli  respektem oda we Jeova i stanemap. Mo gudfala eksampol we ol sinman long wol oli soemaot long saed ya, i save givhan long ol enjel. Tru ya, ol enjel tu oli mas stap daon aninit long narafala. Plante enjel bifo oli no folem oda we God i putumap. (Jud 6) Maet wan enjel i luk we wan Kristin woman i gat moa ekspiriens, i gat moa save, mo maet i waes moa bitim wan brata long kongregesen, be oli luk we sista ya i stap daon nomo long brata ya mo i obei. Maet sista ya i wan we tabu spirit i makemaot hem blong go rul long Kingdom wetem Kraes. Hemia i min se taem woman ya i go long heven, bambae hem i holem wan wok we i moa hae i bitim ol enjel. !Ale, taem ol enjel ya oli luk we wan sista olsemia i stap daon nomo long ol brata long wol ya, hemia i givim gudfala eksampol long olgeta! !Tru ya, olgeta sista oli gat nambawan janis ya blong soemaot se oli gat tingting daon blong obei, taem oli stap tru long God, mo oli putum olgeta i stap daon long ol brata fored long milian gudfala enjel blong God long heven!

^ par. 5 Wan Kristin waef i no mas prea long bigfala voes sipos hasban blong hem we i wan Witnes, i stap. Hem i save mekem olsem nomo sipos i rili gat wan samting i blokem hasban, olsem maet hem i kasem wan sik we i mekem se hem i no save toktok.

^ par. 7 Blong kasem moa save long saed ya, plis ridim Wajtaoa blong Julae 15, 2002, pej 26-27, mo Wajtaoa blong Februari 15, 1977, pej 125-128 long Inglis, mo Jun 1, 1977, pej 349 long Franis.