Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Japta 10

Mared—Wan Presen Blong God We i Lavem Yumi

Mared—Wan Presen Blong God We i Lavem Yumi

“Rop ya we oli tantanem tri rop i go wanples, hem i no save brok kwik.”—PRIJA 4:12.

1, 2. (a) ?Long saed blong ol man mo woman we oli jes mared, maet yumi stap tingting wanem? ?From wanem? (b) ?Wanem fofala kwestin we bambae yumi faenem ansa blong olgeta long japta ya?

?YU YU laekem go long ol mared? Plante man oli laekem, from we taem blong mared i wan hapi taem. Yu save luk man mo woman ya we tufala i mared, tufala i flasem gud tufala. Samting we i moagud se fes blong tufala i glad. Long dei ya, tufala i smael gud, mo i luk olsem se fiuja blong tufala bambae i fulap long glad.

2 Nating se i olsem, yumi save se mared blong fulap man tede i kasem bigfala trabol. Yumi wantem se tufala we i jes mared i gat wan gudfala laef tugeta, be maet yumi stap tingting se: ‘?Mared ya bambae i rili hapi? ?Bambae i stap longtaem?’ Ansa blong tufala kwestin ya i dipen long fasin blong tufala, se tufala bambae i trastem mo folem ol advaes blong God long saed blong mared, no nogat. (Ol Proveb 3:5, 6) Tufala i mas folem advaes ya sipos tufala i wantem stap oltaem we God i lavem tufala. Bambae yumi luk ansa we Baebol i givim long fofala kwestin ya: ?Yu yu wantem mared from wanem risen? ?Sipos yu yu wantem mared, bambae yu jusum wanem kaen hasban no waef? ?Olsem wanem yu save rere gud from mared? ?Mo wanem i save givhan long hasban mo waef blong tufala i stap glad oltaem long mared blong tufala?

?YU YU WANTEM MARED FROM WANEM RISEN?

3. ?From wanem i no waes blong mared from wan risen we i no stret?

3 Samfala oli ting se oli mas mared blong oli save hapi. Oli ting se sipos oli no faenem wan hasban no waef, bambae oli no  save harem gud mo glad long laef. !Tingting ya i no tru nating! Jisas i no mared, mo hem i tokbaot fasin blong livim mared olsem wan rod we God i openem long sam man mo woman. Hem i leftemap tingting blong yumi blong holem fasin ya sipos yumi naf. (Matiu 19:11, 12) Aposol Pol tu i tokbaot ol gudfala wok we man we i no mared i save mekem. (1 Korin 7:32-38) Be Jisas mo Pol, tufala i no putumap wan rul se man i no save mared, nogat. Baebol i talem se tijing ya se “man i no save mared,” hemia “toktok ya we ol devel nomo oli stap tijim.” (1 Timoti 4:1-3) Nating se i olsem, olgeta we oli wantem mekem wok blong Jeova, oli luk se taem oli no mared, oli save putum tingting blong olgeta fulwan long wok blong Jeova. Taswe, i no waes blong mared from wan risen we i no stret, olsem, from we ol fren blong yu oli stap fosem yu.

4. ?From wanem wan gudfala mared i beswan fandesen blong famle laef?

4 ?Be i gat sam stret risen blong mared? Yes i gat. Fasin blong mared tu i kamaot long God we i lavem yumi. (Jenesis 2:18) Taswe i gat plante gudfala samting long saed blong mared, mo mared i save karem blesing i kam long yumi. Olsem nao, wan gudfala mared hem i beswan fandesen blong famle laef. Ol pikinini oli nidim we laef blong olgeta i no olbaot, taswe oli mas gat wan gudfala papa mama blong lukaot long olgeta, lavem olgeta, stretem olgeta, mo lidim olgeta. (Ol Sam 127:3; Efesas 6:1-4) Be mared i no blong gat pikinini nomo.

5, 6. (a) ?From wanem i gud blong gat wan fren, olsem Prija 4:9-12 i talem? (b) ?Olsem wanem blong mekem mared i kam olsem wan rop we oli tantanem tri rop i go wanples?

5 Traem tingting long stamba vas blong japta ya mo ol vas bifo long hem: “Fasin ya we tu man i stap joen wanples blong mekem wan wok, hem i moa gud, i winim we wan man nomo i stap wok, from we wok i save gohed gud moa. Sipos wan long tufala i foldaon, narawan i save givhan long hem blong i girap bakegen. Be sipos wan man we i stap hem wan nomo, taem hem i foldaon, i nogud olgeta, from we i no gat man blong givhan long hem. Long koltaem, sipos tu man i slip wanples, bambae tufala i save stap wom, be wan man nomo i no save stap wom olsem. Plante taem, wan enemi i save kam we wan man nomo i no save winim, be tu man i save joen blong winim hem. Mo rop ya  we oli tantanem tri rop i go wanples, hem i no save brok kwik.”—Prija 4:9-12.

6 Ol vas ya oli stap soemaot from wanem fasin fren wetem narafala i gud tumas. Taem yumi mared, yumi gat wan fren we i klosap moa long yumi i bitim ol narafala fren. Olsem ol vas ya oli soemaot, taem tufala i fren olsem, tufala i save givgivhan long tufala, leftemap tingting blong tufala, mo protektem tufala. Be mared i strong moa sipos i gat wan narafala bakegen i joen long hem, hemia God. Ol vas ya oli soemaot se rop we oli tantanem tu rop nomo i go wanples, i save brok kwik. Be taem oli tantanem tri rop i go wanples, bambae i had blong brekem rop ya. Sipos faswan tingting blong hasban mo waef i blong mekem Jeova i glad, mared blong tufala i olsem wan rop we oli tantanem tri rop i go wanples. From we Jeova i impoten tumas long tingting blong tufala, ale mared blong tufala i strong gud.

7, 8. (a) ?Pol i raetem wanem advaes i go long ol Kristin we oli wantem tumas blong mared? (b) ?Baebol i talem stret se mared i olsem wanem?

7 Mo tu, mared nomo i stret rod blong man mo woman i kasem ol nid blong tufala long saed blong seks. I stret nomo we tufala i harem gud tumas blong slip tugeta. (Ol Proveb 5:18) Nating sipos wan man i bitim yangtaem blong hem, hemia taem we ol filing blong seks oli strong, be maet hem i gat sam nid yet long saed blong seks. Sipos hem i no save blokem ol filing ya, hem i save foldaon long ol fasin we oli no klin mo oli no stret. Tabu spirit i pulum Pol blong raetem advaes ya i go long olgeta we oli no mared se: “Sipos yufala i harem we yufala i wantem tumas blong yufala i mared, yufala i mared. Mared i moa gud, i winim fasin ya we oltaem man i wantem woman tumas.”—1 Korin 7:9; Jemes 1:15.

8 Nomata se man mo woman i mared from wanem risen, be i gud we tufala i save se i gat sam hadtaem long mared blong tufala. Pol i talem se, olgeta we oli mared bambae “oli gat trabol long laef blong olgeta.” (1 Korin 7:28) Ol mared man mo woman oli fesem plante problem we olgeta we oli mared oli no kasem. ?Sipos yu jusum blong mared, olsem wanem yu save mekem se ol problem oli no plante tumas, be ol blesing oli plante? Wan samting se yu mas jusum gud hasban no waef blong yu.

 ?WAN GUDFALA HASBAN NO WAEF I OLSEM WANEM?

9, 10. (a) ?Pol i yusum wanem pijatok blong soemaot se i nogud blong mared long man we i no bilif? (b) ?Wanem i hapen long plante we oli sakemaot advaes blong God nao oli mared long wan we i no man blong Masta?

9 God i pulum Pol blong raetemdaon impoten advaes ya we yumi mas folem taem yumi jusum wan hasban no waef, i se: “Bambae yufala i no go joen wetem ol man we oli no Kristin, blong mekem wan wok, olsem we man i putum yok long tufala buluk blong mekem tufala i wok wanples.” (2 Korin 6:14) Pol i yusum wan pijatok long saed blong ol anamol. Sipos man i putum yok long tu anamol we wan i bigwan wan i smol, no wan i strong be narawan i no strong, bambae tufala tugeta i harem nogud. Sem mak long mared. Sipos wan we i bilif i mared long wan we i no bilif, bambae i gat sam trabol. Sipos wan i wantem we oltaem Jeova i lavem hem be narawan i no kea long samting ya, bambae tufala i gat defdefren tingting long samting we i impoten moa, nao tufala i save harem nogud. Taswe Pol i talem long ol Kristin se oli mas mared nomo long man no woman we i “man blong Masta blong yumi.”—1 Korin 7:39.

10 Sam Kristin we oli wantem mared, oli ting se nating we wan man no woman i no bilif, be i moagud blong mared long hem i bitim we oli stap harem nogud blong stap olgeta nomo. Ale oli sakemaot ol advaes blong Baebol, mo oli mared wetem wan we i no wosipim Jeova. Plante samting we i save hapen biaen i mekem olgeta oli harem nogud. Oli faenem se oli no save serem ol samting we oli impoten tumas long laef wetem hemia we oli maredem. Samting ya i mekem we oli harem se oli stap olgeta wan nomo, mo oli harem nogud moa i bitim taem we oli no mared yet. Be i gud tumas we plante taosen Kristin we oli no mared oli trastem advaes ya blong God mo oli obei long hem. (Ol Sam 32:8) Olgeta ya oli laekem blong mared wan dei. Be naoia oli stap olgeta nomo, gogo oli faenem wan gudfala hasban no waef we i wosipim Jeova God.

11. ?Wanem i save halpem yu blong jusum wan gudfala hasban no waef? (Lukluk  bokis long pej 114.)

11 I tru, i no evri man no woman blong Jeova we oli stret  blong kam hasban no waef blong yu. Sipos yu yu wantem mared, yu mas lukaot wan man no woman we ol fasin blong hem oli laenap wetem ol fasin blong yu. Mo tu, hem i mas traehad blong kasem ol semfala mak olsem yu long saed blong wosip, mo hem i mas lavem Jeova olsem yu. Grup we i olsem slef ya we i stret, i givim plante save long saed ya long ol buk blong hem. I gud yu stadi long ol advaes ya blong Baebol, yu prea long saed ya, mo yu folem ol advaes ya taem yu mekem impoten desisen blong yu. *Ol Sam 119:105.

12. ?Long plante kantri oli folem wanem fasin long saed blong mared, mo wanem eksampol long Baebol i save givhan long olgeta?

12 Long plante kantri, ol papa mama nao oli jusum hasban no waef blong pikinini blong olgeta. Ol papa mama oli olfala moa long pikinini, taswe tingting i stap se oli waes moa blong mekem impoten jus ya. Plante taem ol mared ya oli gud nomo, olsem long taem blong Baebol. Ol papa mama we oli mekem wok ya, oli save lanem samting long eksampol blong Ebraham, we i sanem man blong wok blong hem blong faenem wan waef blong Aesak. Ebraham i no tingbaot sipos famle blong woman ya i gat mane no haenem, nogat. Hem i traehad nomo blong faenem wan woman blong Aesak we i wosipim Jeova. *Jenesis 24:3, 67.

?OLSEM WANEM BLONG RERE FROM WAN GUDFALA MARED?

13-15. (a) ?Olsem wanem stamba trutok long Ol Proveb 24:27 i save halpem wan yangfala man we i wantem mared? (b) ?Wan yangfala woman i save mekem wanem blong rere from mared?

13 Sipos yu yu stap tingting blong mared, i gud yu askem se: ‘?Mi mi rere blong mared?’ Ansa blong kwestin ya i no dipen  long ol filing blong yu long saed blong lav, seks, fasin fren, mo tijim pikinini, nogat.I gat sam spesel mak we olgeta man mo woman we oli wantem mared, oli mas traehad blong kasem.

14 Wan yangfala man we i stap lukaot wan gudfala waef i mas tingbaot stamba trutok ya: “Fastaem yu mas wok strong blong planem garen blong yu, mo yu mas lukaot gud long hem, nao biaen, bambae yu save wokem haos [“famle,” NW] blong yu.” (Ol Proveb 24:27) ?Wanem mining blong vas ya? Long taem bifo, sipos wan man i wantem mared mo ‘wokem famle blong hem,’ fastaem hem i mas tingbaot se: ‘?Mi mi naf blong lukaotgud long woman blong mi, mo ol pikinini we maet mitufala i gat?’ Hem i mas wok fastaem, i mas planem wan garen mo lukaot long hem. Stamba trutok ya i stret yet tede. Man we i wantem mared i mas rere fastaem from wok ya. Sipos bodi blong hem i strong, hem i mas wok. !Tok blong God i talem se man we i no lukaot long famle blong hem long saed blong bodi, filing, mo wosip, hem i mowas i bitim man we i no bilif nating!—1 Timoti 5:8.

15 Woman we i wantem mared, hem tu i mas rere blong wok. Baebol i talem ol gudfala toktok long woman we i gat gudhan long plante wok, mo i gat ol fasin we woman i nidim blong halpem man blong hem mo blong lukaot long famle. (Ol Proveb 31:10-31) Ol man mo woman we oli kwik blong mared be oli no naf blong mekem wok blong olgeta insaed long mared, oli stap tingbaot olgeta wan nomo. Oli no stap tingbaot olsem wanem oli save mekem laef blong hasban no waef blong olgeta i moagud. Be i impoten moa, we olgeta we oli wantem mared, oli folem ol tingting blong God long laef blong olgeta.

16, 17. ?Olgeta we oli stap mekem rere blong mared, oli mas tingting dip long wanem tok blong Baebol?

16 Blong reregud from mared, tufala i mas tingting dip long ol wok we God i givim long hasban mo waef. Wan man i mas save olsem wanem hem i save kam hed blong Kristin famle blong hem. Wok ya i no givim raet long hem blong mekem i strong tumas long famle blong hem. Defren olgeta, hem i mas folem fasin  blong Jisas, we i hed blong ol man blong hem. (Efesas 5:23) Kristin woman tu i mas kasem save long ol impoten wok blong waef. ?Olsem wanem? ?Bambae hem i glad blong stap aninit long “loa blong man blong hem”? (Rom 7:2, NW) Hem i stap finis aninit long loa blong Jeova mo Kraes. (Galesia 6:2) Taem hasban i hed blong hem, hemia wan narafala loa bakegen we hem i mas stap aninit long hem. ?Bambae hem i sapotem gud mo obei long hasban blong hem, nating se hasban i wan sinman we i save mekem mastik? Sipos hem i no glad blong mekem samting ya, i moagud we hem i no mared.

17 Mo tu, hasban mo waef tufala wanwan i mas rere blong lukaot gud long ol spesel nid blong narawan. (Filipae 2:4) Pol i raetem se: “Man i mas lavem woman blong hem, i mas lukaot gud long hem olsem we i stap lukaot gud long bodi blong hem nomo. Mo woman i mas ona gud long man blong hem.” God i givim tok ya long Pol blong soemaot se man i gat wan spesel nid—hem i mas haremsave se woman i respektem hem. Mo woman tu i gat wan spesel nid—hem i mas harem se man blong hem i lavem hem.—Efesas 5:21-33.

I waes sipos tufala we i stap fren, oltaem tufala i tekem narafala i go wetem tufala

18. ?From wanem boe mo gel tufala i mas bos long tingting mo filing blong tufala taem tufala i stap fren?

18 From samting ya, yumi luksave se taem boe mo gel tufala i stap mekem fren, hemia i no wan taem blong pleplei. Hemia taem blong tufala wanwan i lanem olsem wanem blong mekem i gud long tufala, nao tufala i save luk sipos i waes we tufala i mared no nogat. !Mo hem i taem blong tufala i bos long tingting mo filing blong tufala! Filing blong wantem soemaot lav ya, we i stret insaed long mared nomo, i save kam strong tumas, from we bodi bambae i pulum tufala long rod ya. Be sipos tufala i rili lavlavem tufala, bambae wan long tufala i no save mekem samting we i save spolem fasin fren blong narawan wetem God. (1 Tesalonaeka 4:6) Taswe sipos yu stap frenem wan boe no gel, yu mas bos long tingting mo filing blong yu. Fasin ya i save givhan long yu long ful laef blong yu, nating se bambae yu mared no nogat.

 ?OLSEM WANEM BLONG MEKEM MARED I STAP LONGTAEM?

19, 20. ?Olsem wanem tingting blong ol Kristin long saed blong mared i mas defren long ol man blong wol? Talem wan pijatok.

19 Sipos wan man mo woman i wantem we mared blong tufala i stap longtaem, tufala i mas strong blong holem tingting ya blong mekem mared i wok. Long en blong ol muvi mo ol lav stori long ol buk, klosap oltaem man mo woman i mared, tufala i hapi, mo hemia en blong stori. Be long laef blong yumi, mared i no en blong stori. Hem i stat nomo, stat blong samting we Jeova i wantem se i gohed olwe. (Jenesis 2:24) Sore tumas, plante man tede oli no gat tingting ya. Long sam kantri ol man oli tokbaot mared se i olsem we oli “fasem rop.” Ating oli no luksave se pijatok ya i soemaot tingting blong bighaf blong ol man mo woman long saed blong mared. ?From wanem? From we, nating we oli save fasem strong wan rop taem oli nidim, be oli ting tu se i impoten we oli save slakem rop ya taem oli wantem.

20 Plante man tede oli tingbaot mared olsem samting we i blong smoltaem nomo. Oli glad blong mared from we oli ting se bambae i givhan long olgeta, be sipos oli fesem hadtaem, oli ting se i oraet nomo blong kamaot long hem. Be tingbaot pijatok blong rop we Baebol i yusum blong tokbaot mared. Ol rop we oli yusum long ol seling bot, oli wokem olgeta blong stap longtaem. Oli no save roten kwik mo oli no save brok, nating se solwota i raf olsem wanem. God i wokem fasin ya blong mared tu blong i stap longtaem. Tingbaot tok ya blong Jisas: “From we God i joenem tufala olsem, man i no mas brekem mared blong tufala.” (Matiu 19:6) Sipos yu yu mared, yu mas holem sem tingting ya. ?Olsem wanem? ?Tingting mo wok ya blong mekem mared i stap gud, i save mekem se mared i hevi tumas? Nogat.

21. ?Hasban mo waef tufala wanwan i mas gat wanem tingting long narawan? ?Wanem i save givhan long tufala blong gat tingting olsem?

21 Hasban mo waef tufala wanwan i mas gat stret tingting, wan long narawan. Sipos tufala wanwan i stap tingbaot ol gudfala  fasin mo hadwok blong narawan, mared blong tufala bambae i karem glad mo i givim pis long tingting blong tufala. ?Yu ting se yumi save gat gudfala tingting olsem long wan we i sinman nomo? Yes. Yumi glad se Jeova i holem gudfala tingting long saed blong yumi ol sinman. Man blong raetem Ol Sam i askem long God se: “?Sipos yu yu stap raetemdaon ol sin blong mifala, hu bambae i save stanap long fes blong yu, we yu yu no save jajem hem?” (Ol Sam 130:3) Hasban mo waef tu, tufala i mas gat gudfala tingting long tufala, mo tufala i mas fofogivim tufala.—Kolosi 3:13.

22, 23. ?Wanem gudfala eksampol we Ebraham mo Sera i givim long ol mared man mo woman tede?

 22 Taem ol yia oli pas mo mared i stanap strong, ol blesing blong hem oli save kam bigwan moa. Baebol i tokbaot mared blong Ebraham mo Sera taem tufala i kam olfala. Laef blong tufala i no isi, tufala i fesem plante hadtaem. Tingbaot olsem wanem i had long Sera, taem hem i gat bitim 60 yia, nao hem i mas aot long naes haos blong hem long rij taon ya Uru, blong go stap ful laef blong hem long haos tapolen. Nating se i olsem, Sera i agri long desisen blong hasban mo hed blong hem. Sera i givhan gud long Ebraham, mo hem i soem bigfala respek taem hem i wokhad blong mekem ol desisen blong man blong hem oli wokgud. Mo tu, Sera i no gat tu fes, hem i rili obei long man blong hem. “Long tingting blong hem” tu, hem i singaot man blong hem se ‘masta.’ (Jenesis 18:12, NW; 1 Pita 3:6) Respek we hem i soemaot long Ebraham i kamaot long hat blong hem.

23 Hemia i no min se Ebraham mo Sera i agri evri taem. Wan taem, Sera i bin talem wan tingting we Ebraham i “harem nogud tumas” long hem. Be afta we Jeova i toktok long Ebraham, hem i mekem tingting blong hem i stap daon blong lesin long woman blong hem, mo samting ya i kam wan blesing long famle blong hem. (Jenesis 21:9-13) Ol hasban mo waef tede, nating we oli mared plante yia finis, oli save lanem samting long eksampol blong Ebraham mo Sera we tufala i onagud long God.

24. ?Wanem kaen mared i karem ona i go long Jeova God, mo from wanem?

24 I gat plante taosen man mo woman long Kristin kongregesen we mared blong olgeta i hapi. Long ol mared ya, waef i respektem bigwan man blong hem, mo hasban i lavem mo i soem ona long woman blong hem. Mo tufala i wok tugeta blong putum samting we Jeova i wantem i stap long fasples long laef blong tufala. Sipos yu wantem mared, yu mas jusumgud hasban no waef blong yu, yu mas rere gud from mared, mo yu mas wok had blong mekem se mared blong yu i gat pis mo lav insaed long hem, we i karem ona i go long Jeova God. Sipos yu mekem olsem, mared blong yu bambae i givhan long yu blong stap oltaem we God i lavem yu.

^ par. 11 Lukluk japta 2 blong buk ya we ol Witnes blong Jeova oli wokem, Spesel Rod Blong Mekem Famle i Hapi.

^ par. 12 Sam gudfala man blong Jeova bifo oli bin gat plante woman blong olgeta. Taem Jeova i yusum ol olfala ya mo neson blong Isrel, hem i letem olgeta oli karem plante woman. Hem i no stanemap fasin ya, be hem i letem olgeta oli mekem sipos oli no bitim mak. Be ol Kristin tede oli mas tingbaot se Jeova i no moa save letem ol man blong hem oli karem plante woman.—Matiu 19:9; 1 Timoti 3:2.