Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Japta 3

Lavem Ol Man We God i Lavem Olgeta

Lavem Ol Man We God i Lavem Olgeta

“Sipos man i go joen long ol waes man, bambae hem i save kam waes.”—OL PROVEB 13:20.

1-3. (a) ?Baebol i tokbaot wanem trutok we yumi no save ronwe long hem? (b) ?Olsem wanem yumi save jusum ol fren we bambae oli halpem yumi blong mekem gudfala fasin oltaem?

?YU YU luk finis we taem yu draonem wan pis bred long wota, kwiktaem nomo bred ya bambae i dring wota ya? Yumi ol man yumi gat fasin we i lelebet olsem. Yes, maet yumi no luksave, be taem yumi joen oltaem wetem sam man, i isi nomo blong yumi tekem tingting mo fasin blong olgeta, mo ol samting we ol man ya oli ting se i gud no i nogud be yumi tu bambae yumi tingting olsem.

2 Baebol i talem wan trutok we yumi no save ronwe long hem, i se: “Sipos man i go joen long ol waes man, bambae hem i save kam waes, be sipos hem i go mekem fren wetem ol man we oli no gat hed, bambae hem i spolem hem nomo.” (Ol Proveb 13:20) Long Proveb ya, tok ya “joen” i givim tingting ya se yu kampani plante wetem wan man. Wan buk we i eksplenem ol tok blong Baebol i tokbaot vas ya i se: “Taem yu kampani wetem wan man i minim se yu lavem hem mo i gat filing i joenem yutufala.” Ating bambae yu yu agri se plante taem yumi tekem fasin blong olgeta we yumi lavem olgeta. Tru ya, i gat filing i joenem yumi long olgeta we yumi lavem, taswe olgeta ya oli save gat paoa long ol fasin blong yumi—maet oli mekem yumi kam gud no maet oli spolem yumi.

3 Sipos yumi wantem we oltaem God i lavem yumi, i impoten tumas blong faenem ol fren we bambae oli save halpem yumi blong gohed long gudfala fasin oltaem. ?Olsem wanem blong faenem ol fren olsem? Yumi mas lavem ol man we God i lavem olgeta. Yumi save lukaot ol man we oli fren blong Jeova, ale yumi tu yumi save mekem we olgeta ya oli kam ol fren blong yumi. Tingbaot samting ya. Ol beswan man we yumi save jusum blong oli kam fren blong  yumi, hemia ol man we Jeova tu i jusum olgeta olsem fren blong hem from we oli gat ol fasin we Hem i laekem. Taswe i gud yumi traem faenemaot wanem kaen man we God i lavem. Taem yumi luksave klia ol tingting blong Jeova long saed ya, bambae yumi naf moa blong jusum sam gudfala fren.

OL MAN WE JEOVA I LAVEM OLGETA

4. ?From wanem Jeova i gat raet blong jusum ol fren blong hem, mo from wanem hem i singaot Ebraham se “fren blong mi”?

4 Jeova i jusumgud ol fren blong hem. Hem i gat raet blong mekem olsem. Hem i Haefala Masta blong heven mo wol, mo man we i kam fren blong hem, hem i gat wan nambawan blesing tru. ?Ale, Jeova i jusum hu blong oli kam ol fren blong hem? Jeova i kam klosap long olgeta we oli trastem hem mo we oli bilif fulwan long hem. Tingbaot olfala papa ya Ebraham. Hem i wan man we bilif blong hem i strong gud. ?Sipos oli askem wan papa blong kilim pikinini blong hem i ded olsem wan sakrefaes, yu ting se hemia wan isi samting blong mekem? Ating i no gat wan samting we i save traem bilif blong wan man moa, i bitim hemia. * Nating se i olsem, Ebraham “i rere blong kilim pikinini blong hem Aesak, blong givim i go long God” from we hem i bilif fulwan se “God i save mekem man i laef bakegen long ded.” (Hibrus 11:17-19) From we Ebraham i gat strong bilif mo i obei fulwan, Jeova i lavem hem tumas mo i singaot hem se “fren blong mi.”—Aesea 41:8; Jemes 2:21-23.

5. ?Wanem tingting blong Jeova long man we i obei from we hem i stap tru long hem?

5 Taem man i obei long Jeova from we i wantem stap tru long hem, Jeova i tinghae tumas long man ya. Jeova i lavem ol man we oli stap tru long hem fastaem, i bitim we oli stap tru long ol narafala man. Yumi luk finis long Japta 1 blong buk ya se Jeova i glad bigwan long ol man we oli jusum blong obei long hem from we oli lavem hem. Ol Proveb 3:32 (NW) i talem se: ‘Jeova i frengud wetem olgeta we oli mekem stret fasin.’ Jeova i mekem i gud tumas  long ol man we oli mekem ol samting olsem we Hem i wantem. Hem i singaot ol man ya oli kam ‘long haos tapolen’ blong hem, i min se Jeova i agri long wosip blong olgeta mo i givim janis long olgeta blong oli save kam long hem enitaem, tru long prea.—Ol Sam 15:1-5.

6. ?Wanem i soemaot se yumi lavem Jisas, mo wanem filing we Jeova i gat long ol man we oli lavem Pikinini blong hem?

6 Jeova i lavem ol man we oli lavem stret Pikinini blong hem, Jisas. Jisas i talem se: “Man we i lavem mi, hem bambae i save obei long ol tok blong mi. Mo Papa blong mi bambae i lavem hem, nao bambae mi wetem Papa blong mi, mitufala i save kam stap wetem hem, mitufala i save mekem hom blong mitufala wetem hem.” (Jon 14:23) ?Wanem i soemaot se yumi lavem Jisas? Hemia taem yumi obei long ol tok blong hem, olsem tok ya se yumi mas talemaot gud nius mo pulum man i kam disaepol. (Matiu 28:19, 20; Jon 14:15, 21) Mo tu, yumi lavem Jisas taem yumi “biaen long hem,” yumi traem bes blong yumi blong mekem olsem hem long toktok mo fasin blong yumi. (1 Pita 2:21) Taem Jeova i luk we sam man oli lavem Pikinini blong hem nao oli traehad blong folem fasin blong Kraes long laef blong olgeta, samting ya i mekem hem i glad bigwan.

7. ?From wanem i waes blong jusum ol semfala fren olsem we Jeova i jusum?

7 Man we i gat bilif, we i stap tru, we i obei, mo we i lavem Jisas mo i laekem ol fasin we Jisas i folem—hemia nao man we Jeova i jusum blong i kam fren blong Hem. I gud wanwan long yumi i askem se: ‘?Ol man we mi frengud wetem olgeta oli gat ol fasin olsem? ?Mi jusum ol fren we oli fren blong Jeova tu?’ Yumi waes sipos yumi mekem olsem. Ol man we oli wokem ol gudfala fasin we God i laekem mo we oli gat strong tingting blong talemaot gud nius blong Kingdom, oli save mekem i gud long yumi, oli save pulum yumi blong yumi holem strong tingting blong mekem God i glad.—Lukluk bokis long  page 29, “?Wan Gudfala Fren Hem i Olsem Wanem?”

WAN STORI LONG BAEBOL WE I SAVE TIJIM YUMI

8. ?Wanem nao we yu yu ting se i gud tumas long saed blong fasin fren blong (a) Nomi mo Rut? (b) trifala yangfala man Hibru? (c) Pol mo Timoti?

8 Baebol i talem stori blong plante man we oli jusum ol gudfala  fren mo we oli kasem gudfala samting from. I gat stori blong Nomi mo Rut we hem i woman blong boe blong Nomi. I gat trifala yangfala Hibru man we trifala i stap long Babilon, mo i gat Pol mo Timoti. (Rut 1:16; Daniel 3:17, 18; 1 Korin 4:17; Filipae 2:20-22) Be bambae yumi tokbaot wan narafala stori we hem i gudfala eksampol long yumi. Hemia stori blong Deved mo Jonatan we tufala i frengud.

9, 10. ?Wanem i mekem we Deved mo Jonatan tufala i gudfala fren?

9 Baebol i talem se afta we Deved i kilim Golaeat i ded, “Jonatan ya pikinini blong king, hem i laekem Deved we i laekem hem tumas, mo i stap lukaot gud long Deved olsem we i stap lukaot long hem nomo.” (1 Samuel 18:1) Long taem ya nao wan strongfala fasin fren i stat bitwin Jonatan mo Deved, nating se Jonatan i olfala moa long Deved. Fasin fren ya i stap gogo kasem we Jonatan i ded long faet. * (2 Samuel 1:26) ?Wanem samting i joenem tufala ya blong tufala i kam gudfala fren olsem?

10 Deved mo Jonatan tufala i gudfala fren from we tufala i lavem God mo tufala i wantem tumas blong obei long God oltaem. Samting we i mekem tufala i joengud, hemia se tufala tugeta i wantem mekem God i glad. Wanwan long tufala i luk sam gudfala fasin we narawan i gat, mo samting ya i pulum tufala blong laeklaekem tufala. Ating Jonatan i laekem fasin blong Deved we hem i yangfala yet be i no fraet, mo tingting blong hem i strong blong faet from nem blong Jeova. Mo Deved i gat bigfala respek long olfala man ya Jonatan we hem i obeigud long evri plan blong Jeova, mo we i no tingbaot hem wan nomo be i tingbaot Deved fastaem. Tingbaot taem ya we Deved i stap haed long draeples from we rabis King ya Sol, we i papa blong Jonatan, i wantem kilim hem i ded. Hemia wan taem long laef blong Deved we Deved i harem nogud tumas. Long taem ya, Jonatan i soem se hem i wan trufala fren from we hem i no lego Deved. Hem i no fraet blong ‘kam luk Deved long ples ya, i leftemap tingting blong hem, i talem long hem we God i stap lukaot long hem.’ (1 Samuel 23:16) !Ating Deved i harem gud  tumas taem gudfala fren blong hem i kam luk hem blong leftemap tingting blong hem! *

11. ?Fasin fren blong Jonatan mo Deved i tijim yu long wanem?

 11 ?Stori blong Jonatan mo Deved i save tijim yumi long wanem? Yumi lanem se faswan impoten samting we ol fren oli mas gat we i sem mak, hemia wan gudfala fasin fren wetem God. Taem yumi kam klosap long olgeta we oli gat bilif olsem yumi, we oli tinghae long ol gudfala fasin olsem yumi, mo we oli wantem stap tru long God olsem yumi, ale bambae yumi save serem ol tingting, filing, mo samting we oli hapen long yumi, mo samting ya i save leftemap tingting blong yumi evriwan mo mekem yumi strong. (Rom 1:11, 12) Yumi save faenem ol fren olsem long medel blong ol Kristin brata sista blong yumi. ?Hemia i min se olgeta man we oli kam long ol miting long Haos Kingdom oli save kam gudfala fren? No, i no olsem.

JUSUMGUD OL FREN BLONG YU

12, 13. (a) ?From wanem yumi mas jusum gud ol fren blong yumi nating se oli Kristin brata sista? (b) ?Wanem traem i kamaot long ol kongregesen long faswan handred yia, mo wanem strong woning we Pol i givim?

12 Insaed long kongregesen tu, yumi mas meksua se yumi jusum  ol fren we bambae oli givhan long yumi blong fren moa wetem God. ?Yumi sapraes blong harem samting ya? Yumi no mas sapraes. Sam Kristin long kongregesen oli slo moa bitim ol narafala Kristin blong oli rili mekem fren wetem God. I olsem ol frut long wan tri, sam frut oli raep kwiktaem, sam narafala frut oli slo. Taswe long evri kongregesen, bambae yumi luk we ol Kristin oli no sem mak long saed blong fasin fren blong olgeta wetem God. (Hibrus 5:12–6:3) Yumi mas soem longfala tingting mo lav long ol niuwan mo olgeta we oli no strong yet, from we yumi wantem halpem olgeta blong wokem fasin fren blong olgeta wetem God i kam strong moa.—Rom 14:1; 15:1.

13 Wanwan taem i gat samting i hapen insaed long kongregesen we i mekem se yumi mas lukaotgud long ol man we yumi fren wetem olgeta. Hemia taem samfala long kongregesen oli mekem fasin we i no stret. I gat sam we maet oli gat fasin blong toktok smol agensem narafala no maet oli stap komplen oltaem. Ol kongregesen long faswan handred yia oli gotru long wan trabol olsem. Bighaf blong ol man long ol kongregesen ya oli stap tru long God, be samfala oli no mekem fasin we i stret. Long kongregesen blong Korin, i gat samfala we oli no folemgud sam Kristin tijing, ale aposol Pol i givim woning long kongregesen ya: ‘Yufala i no go krangke. Ol stret man nomo, be ol fren blong olgeta we oli no stret, oli save spolem fasin blong olgeta.’ (1 Korin 15:12, 33) Pol i talem long Timoti blong i lukaot gud from we nating se oli Kristin brata sista, be i save gat sam long olgeta we oli mekem fasin we i no stret. Pol i talem long Timoti blong i stap longwe long ol man olsem.—2 Timoti 2:20-22.

14. ?Olsem wanem blong folem tingting we i stap long woning blong Pol long saed blong ol fren?

14 ?Olsem wanem blong folem tingting we i stap insaed long woning blong Pol? Yumi mekem olsem taem yumi lukaot blong no fren tumas wetem ol man we oli save spolem yumi, nomata se oli insaed long kongregesen no afsaed. (2 Tesalonaeka 3:6, 7, 14) Yumi mas lukaotgud long fasin fren blong yumi wetem Jeova. Olsem bred ya we taem yu draonem long wota hem i fulap wantaem long wota ya, yumi tekem tingting mo fasin blong olgeta we yumi frengud wetem olgeta isi nomo. ?Sipos yu draonem bred long doti wota, yu ting se bambae hem i fulap wetem klin  wota? Nogat, bambae hem i fulap nomo long doti wota ya. Long sem fasin, yumi no mas ting se bambae yumi kasem wan gudfala samting sipos yumi kampani wetem ol man we fasin blong olgeta i no stret.—1 Korin 5:6.

Yu save faenem ol nambawan fren long medel blong ol man blong Jeova

15. ?Olsem wanem blong faenem ol fren long kongregesen we oli wokhad blong holem fasin fren wetem Jeova?

15 Yumi laki tumas from we i gat plante plante Kristin brata sista blong yumi we oli save kam ol gudfala fren blong yumi. (Ol Sam 133:1) ?Olsem wanem yu save faenem ol fren long kongregesen we oli wok strong blong holem fasin fren blong olgeta wetem Jeova? Taem yu wokem ol fasin blong God bambae yu pulum ol narafala oli kam long yu, we olgeta tu oli stap wokem ol fasin blong God. Be maet i gat sam gudfala samting tu we yu save mekem blong save ol narafala mo blong gat ol niufala fren. (Lukluk bokis long  pej 30, “?Olsem Wanem Mifala i Faenem Ol Gudfala Fren?”) I gud yu lukaotem ol man we oli gat ol fasin we yu tu yu wantem wokem. Yu mas folem advaes ya long Baebol we i talem se yu mas ‘mekem we lav blong yu i kam bigwan moa,’ hemia taem yu traem faenem ol fren long ol Kristin brata sista nomata wanem kala blong skin blong olgeta, nomata wanem kantri mo kalja blong olgeta. (2 Korin 6:13, NW; 1 Pita 2:17) I nogud yu kampani nomo wetem olgeta we yia blong olgeta i sem mak long yu. Tingbaot se Jonatan i olfala moa long Deved. Ol olfala oli gat bigfala ekspiriens mo waes finis, mo plante long olgeta oli glad blong serem samting ya sipos yumi fren wetem olgeta.

TAEM TRABOL I KAMAOT

16, 17. ?Sipos wan Kristin brata no sista i spolem yumi, nomata i olsem wanem, from wanem yumi no mas lego kongregesen?

16 Ol man long kongregesen oli kamaot long ol defdefren ples mo fasin blong olgeta i defdefren tu, mekem se wanwan taem, trabol i save kamaot. Maet wan Kristin brata no sista i talem wan samting no i mekem wan samting we i spolem filing blong yumi. (Ol Proveb 12:18) Samtaem ol trabol oli kamaot from we yumi no laekem fasin blong narafala, no maet from we yumi no bin kasem save gud long narafala, no from we tingting blong wan i defren long tingting blong yumi. ?Olsem wanem? ?Taem trabol olsem i traem yumi, bambae yumi kam slak mo yumi no moa joen wetem kongregesen? Sipos lav blong yumi long Jeova i tru, mo sipos  yumi lavem ol man we Jeova i lavem, ale bambae yumi no save mekem olsem.

17 Jeova i God we i Wokem yumi mo i Givim Laef long yumi, taswe i stret nomo we yumi lavem hem mo yumi givim ful laef blong yumi i go long hem. (Revelesen 4:11) Mo tu, from we kongregesen i rod we Jeova i stap yusum, i stret nomo we yumi sapotem gud. (Hibrus 13:17) Taswe sipos wan Kristin brata no sista i mekem yumi harem nogud no i spolem yumi olsem wanem, bambae yumi no lego kongregesen blong soemaot se yumi no glad long samting we brata no sista ya i mekem. ?Weswe wan long yumi i save mekem wan samting olsem? I no Jeova we i spolem yumi. !From lav we yumi gat long Jeova bambae yumi neva save tanem baksaed long hem mo long ol man blong hem!—Ol Sam 119:165.

18. (a) ?Yumi save mekem wanem blong leftemap pis insaed long kongregesen? (b) ?Wanem blesing i save kamaot sipos yumi rere blong fogif taem i gat gudfala risen blong mekem olsem?

18 Taem yumi lavem ol Kristin brata sista blong yumi, samting  ya i pulum yumi blong wokem pis insaed long kongregesen. Jeova i no askem ol man we hem i lavem olgeta se oli mas gat fasin we i stretgud olgeta. Yumi mas gat fasin olsem Jeova long saed ya. Lav i halpem yumi blong no tingbaot ol smosmol mastik blong narafala, be blong tingbaot se yumi evriwan i sinman mo yumi evriwan i stap mestem. (Ol Proveb 17:9; 1 Pita 4:8) Lav i halpem yumi blong ‘rere oltaem blong fofogivim yumi.’ (Kolosi 3:13, NW) Samtaem i no isi nating blong folem advaes ya. Sipos yumi letem sam nogud filing oli stap long hat blong yumi, ol filing ya oli save kam strong. Ale maet oli save mekem we yumi no save lego kros, maet yumi gat tingting se kros blong yumi i wan rod blong panisim man ya. Be blong talem stret, fasin ya blong holem kros i stap spolem yumi wan nomo. Sipos i gat gudfala risen blong fogivim man ya, ale i gud yumi fogivim hem. Long rod ya yumi save kasem plante blesing. (Luk 17:3, 4) Fasin ya i putum pis long tingting mo hat blong yumi, i holem pis long kongregesen, mo antap long evri samting ya, i blokem yumi long ol samting we oli save spolem fasin fren blong yumi wetem Jeova.—Matiu 6:14, 15; Rom 14:19.

SAM SAMTAEM YUMI MAS BREKEM FASIN FREN WETEM NARAFALA

19. ?Wanem samting i mekem we samtaem yumi mas finis blong fren wetem wan man?

19 Samtaem yumi mas finis blong fren wetem wan we fastaem hem i memba blong kongregesen. Samting ya i save kamaot taem wan man i brekem loa blong God mo i no wantem tanem tingting blong hem from sin ya, ale kongregesen i putumaot hem. Samtaem man i sakemaot bilif mo i stat tijim samting we i giaman, ale kongregesen i putumaot hem. Mo samtaem man hem wan nomo i raetem leta no i talemaot se hem i no moa wantem stap olsem memba blong kongregesen. Tok blong God i talem klia long yumi se yumi “no mas go joen wetem ol man ya.” *  (1 Korin 5:11-13; 2 Jon 9-11) I no isi nating blong stap longwe long wan man we maet hem i bin stap olsem gudfala fren blong yumi, no maet hem i famle blong yumi. ?Bambae yumi stanap strong long saed blong Jeova mo soemaot se yumi wantem stap tru long Jeova mo ol stretfala loa blong hem, fastaem long eni narafala samting? Jeova i tinghae tumas long man we i stap tru mo obei long hem.

20, 21. (a) ?From wanem i gud we kongregesen i putumaot man? (b) ?From wanem i impoten tumas we yumi waesgud taem yumi jusum ol fren blong yumi?

20 Fasin blong putumaot wan man long kongregesen i soemaot se Jeova i lavem yumi. ?From wanem i olsem? Taem kongregesen i putumaot wan man we i no wantem tanem tingting blong hem from sin blong hem, oli soemaot lav we oli gat long nem blong Jeova we i tabu, oli soemaot se oli laekem ol stretfala rul blong Jeova, mo oli soemaot lav we oli gat long Jeova hem wan. (1 Pita 1:15, 16) Taem kongregesen i putumaot man we i sin, hem i stap klin. Samting ya i protektem ol narafala memba blong kongregesen we oli wantem mekem ol gudfala fasin, blong man we i jusum blong mekem sin bambae i no save spolem olgeta. Ale ol narafala memba blong kongregesen oli save gohed long wosip blong olgeta, we oli save se kongregesen i sefples blong olgeta long wol ya we i rabis. (1 Korin 5:7; Hibrus 12:15, 16) Mo tu, fasin ya blong stretem man we i mekem sin i save givhan long hem. Samtaem, fasin stretem ya nao we man ya i nidim blong wekemap hem blong i luksave se hem i mas jenisim fasin blong hem mo kambak long Jeova.—Hibrus 12:11.

21 Yes i tru, ol man we yumi stap joen oltaem wetem olgeta oli save gat bigfala paoa long ol fasin blong yumi. Taswe, i impoten tumas we yumi waesgud taem yumi jusum ol fren blong yumi. Sipos yumi mekem fren wetem ol fren blong Jeova, mo yumi lavem ol man we God i lavem olgeta, bambae yumi joen wetem ol man we oli ol beswan fren we yumi save gat long wol ya. Ol gudfala fasin blong olgeta we i gat paoa long yumi bambae oli halpem yumi blong yumi no lego strong tingting blong yumi blong mekem Jeova i glad.

^ par. 4 Taem Jeova i askem Ebraham blong mekem olsem, hem i soemaot wanem we hem wan bambae i mekem taem bambae hem i letem Pikinini blong hem, wan nomo we hem i gat, i ded olsem sakrefaes. (Jon 3:16) Long saed blong Ebraham, Jeova i blokem hem blong i no kilim Aesak i ded, mo i givim wan sipsip blong Ebraham i kilim olsem sakrefaes long ples blong Aesak.—Jenesis 22:1, 2, 9-13.

^ par. 9 Deved i wan yangfala​—i wan “yang boe nomo”—​taem hem i kilim Golaeat i ded. Mo taem Jonatan i ded, Deved i gat samting olsem 30 yia. (1 Samuel 17:33; 31:2; 2 Samuel 5:4) From we Jonatan i gat samwe long 60 yia taem hem i ded, hem i gat 30 yia moa long Deved.

^ par. 10 Long 1 Samuel 23:18, Jonatan i talem faef samting blong leftemap tingting blong Deved: (1) Hem i talem long Deved se i no mas fraet. (2) Hem i talem se Sol bambae i no save spolem hem. (3) Hem i mekem Deved i tingbaot se bambae hem i mas kam king, olsem we God i bin promes long hem. (4) Hem i soemaot se bambae hem i stap oltaem nomo long saed blong Deved. (5) Hem i talem long Deved se Sol i savegud samting ya se Jonatan bambae i no save lego hem.

^ par. 19 Blong save moa long saed blong fasin we yumi mas mekem long man we kongregesen i putumaot hem, no man we hem wan nomo i jusum blong aot long kongregesen, lukluk Sam Moa Save, long pej 207-209.