Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Bak Kava

Bak Kava
  • ?Olsem wanem yu soemaot se yu rili lavem God?

  • ?Olsem wanem yu save wetaem i stret blong folem tingting blong yu, voes blong hat blong yu we i stap lidim yu?

  • ?Ol fren we yu jusum oli soemaot se yu yu wanem kaen man?

  • ?Olsem wanem respek we yu yu gat long ol man we oli lidim yu, i save mekem we God i lavem yu?

  • ?Sipos yu obei long ol rul we God i putum mo yu mekem ol gudfala fasin, from wanem samting ya i save mekem i gud long yu?

  • ?Olsem wanem yu save harem gud long wok we yu mekem?

  • ?Wanem i save halpem yu blong wantem obei long Jeova?