Program Blong Bigfala Asembli 2023 ‘Soemaot Longfala Tingting’

Fraede

Program blong Fraede i kamaot long vas blong 1 Korin 13:4—“Man we i gat lav, hem i gat longfala tingting.”

Sarede

Program blong Sarede i kamaot long vas blong 1 Tesalonaeka 5:14—“Yufala i mas gat longfala tingting long evriwan.”

Sande

Program blong Sande i kamaot long Aesea 30:18—“Jehova i stap wet wetem longfala tingting, blong mekem i gud long yufala.”

Samting We Yu Mas Save

Ol Samting long asembli we yu mas save.

Maet Yu Laekem Hemia Tu

MIFALA

Kam Long Bigfala Asembli Blong 2024​​—‘!Talemaot Gud Nius!’

Mifala i glad blong invaetem yu blong kam long wan asembli blong tri dei we bambae ol Witnes blong Jehova oli mekem long yia ya.

OL BIGFALA ASEMBLI

Yu Yu Welkam Blong Kam: Bigfala Asembli Blong Ol Witnes Blong Jehova 2023 !“Soemaot Longfala Tingting”!

Mifala i glad blong invaetem yu blong joenem mifala long yia ya, long bigfala asembli blong ol Witnes blong Jehova we i blong tri dei.

OL BIGFALA ASEMBLI

Bigfala Tingting Long Drama Ya: “Yu Putum Ol Samting Long Laef Blong Yu Long Han Blong Jehova”

Luk olsem wanem ol trabol we yumi neva fesem bifo, oli save mekem tingting blong yumi i strong moa blong dipen long Jehova.