Famle i Save Glad

Sipos yu folem ol advaes blong Baebol, bambae yu mekem famle blong yu i glad.

HAF 1

Folem Advaes Blong God Blong Mekem Mared i Hapi

Ansa blong tu kwestin nomo i save mekem mared blong yu i kam gud.

HAF 2

Yutufala i Mas Stap Tru Long Yutufala

Taem yu stap tru long man no woman blong yu, ?hemia i naf? ?no yu mas lukaotgud tu blong yu no mekem rabis fasin wetem wan narafala man no woman?

HAF 3

Rod Blong Stretem Ol Problem

Ol gudfala fasin oli save soemaot olsem wanem wan mared we i strong mo hapi i defren long wan mared we i no strong mo i gat trabol oltaem.

HAF 4

Yusum Mane Long Waes Fasin

Taem man mo woman i tok tru mo tufala i trastem tufala, ?samting ya i save mekem wanem long mared blong tufala?

HAF 5

Holemtaet Pis Wetem Ol Famle Blong Yutufala

Yu save ona long famle blong yu mo long semtaem yu lukaotgud mared blong yu.

HAF 6

Taem Yutufala i Gat Pikinini

?Olsem wanem yutufala i save fren gud moa, taem yutufala i gat pikinini?

HAF 7

Tijim Pikinini Blong Yutufala

Stretem pikinini i no minim se yu putum rul mo yu panisim hem nomo.

HAF 8

Taem i Gat Bigfala Trabol

Askem narafala blong i givhan long yu.

HAF 9

Joen Blong Wosipim Jehova

?Yufala i save harem gud moa long famle wosip blong yufala olsem wanem?