Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Buk Blong Ol Baebol Stori

Buk Blong Ol Baebol Stori
Jisas i toktok wetem ol pikinini

BUK ya i gat ol trufala stori long hem. Oli kamaot long Baebol, we hem i gud moa long ol narafala buk long wol. Ol stori ya oli tokbaot histri blong wol, stat long taem we God i wokem wol ya, kam kasem taem blong yumi. Mo tu, oli tokbaot ol samting we God i promes blong mekem long fiuja.

Buk ya bambae i halpem yu blong save ol samting we Baebol i talem. Hem i tokbaot ol man blong Baebol mo ol samting we oli bin mekem. Mo hem i tokbaot nambawan janis we God i givim long olgeta man, blong oli kasem laef we i no save finis long paradaes long wol ya.

I gat eit haf blong buk ya, 116 stori evriwan. Long stat blong ol wanwan haf ya, i gat smol tok i stap, blong talem wanem we ol haf ya oli tokbaot. Ol stori oli stap long stret oda, folem taem we ol samting ya i bin hapen. Olsem nao, bambae yu save skelem taem blong ol stori ya, blong luksave wanem samting i kamaot fastaem, mo wanem samting i kamaot biaen.

Mifala i yusum ol isi tok long ol stori ya. Nating se pikinini i smol nomo, ating bambae hem i naf blong ridim ol stori ya. Ol papa mama, ol smosmol pikinini blong yufala bambae oli glad tumas sipos yu ridim ol stori ya long olgeta, nating se yu ridim olgeta bakegen mo bakegen. Bambae yufala i luk we ol yangfala mo olfala tugeta, oli laekem buk ya.

Long en blong ol stori, i gat ol vas blong Baebol oli stap. I gud we yu ridim ol vas ya we ol stori oli stanap long olgeta.

Long ol stori ya, mifala i no raetem ol tok blong Baebol stret olsem we i stap long Baebol. Plante taem, mifala i sotem mo jenisim tok ya smol, blong mekem i moa isi long ol smol pikinini blong kasem save long hem. Ol vas long en blong ol stori oli soemaot weples yu save luk long Baebol, blong faenem stori ya.